Make your own free website on Tripod.com
MERSİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİLGİ FORMU
KURULUŞ KİMLİK BİLGİLERİ :
Kuruluşun ana tüzüğündeki, senedindeki veya ilgili yasadaki adı

Kuruluşun resmi adını oluşturan sözcüklerin baş harfleri veya kullanageldiği bir kısaltma.

Kuruluşun resmi adının varsa ingilizce karşılığı

Kuruluşu merkezi, kuruluşun tüm şube ve alt organlarının bağlı bulunduğu yönetim organının, şu anda bulunuduğu yerdir.

Kuruluşun 6 ay içinde adres değiştirmeyi planlıyorsa, lütfen olası değişikliğin tarihini ve olası adresi ek sayfaya yazınız.

Yazışmalarda posta kutusunun kullanılmasını istiyorsanız belirtiniz.

Henüz hattı bağlanmamış ama numarası alınmış telefon ve fax parantez içinde belirtiniz.

Elektronik iletişimde kullanılan İnternet veya E-mail numarası.

1 Kuruluşun resmi adı :
2 Kuruluş varsa kısa adı :
3 Kuruluşun İngilizce adı :
4 KURULUŞ MERKEZİNİN
POSTA ADRESİ :
  İli / İlçesi : /
  Mahalle-semt / Cadde: /
  Sokak / Bina ismi : /
  Apt. No / Daire No : /
  Posta kodu / Pk. No : / (alan Kodu ile)
  Telefon no / Faks no : / (alan Kodu ile)
  Elektronik posta adresi :
  Kuruluş merkezinin
açık olduğu saatler :
  ...........Gün..............

..........Saatler Arası............

KURULUŞ TARİH VE YÖNETİM :
Derneklerde kuruluş bildirisinin mahallin en büyük mülki amirliğine verildiği; vakıflarda kuruluşun ilgili mahkeme tarafından tescil edildiği; kooperatiflerde ticaret siciline tescil edildiği; meslek odalarında ilgili kuruluş kanununun resmi gazetede yayımlandığı tarihtir.

Kuruluşun, şu anda fiilen çalışmakta olup ilgili kanunda kurulması zorunlu kılınan; görevi kuruluşu temsil etmek yönetmek ve bütçeyi vb. hazırlamak olan organıdır.

Kuruluşta, merkezi Yönetimi (Örnek: bakan, müsteşar, vali, kaymakam, emniyet müdürü, bölge jandarma komutanı gibi yüksek devlet görevlisi) ve/veya yerel yönetimi temsil eden kişiler (Örnek: belediye başkanı)

Bir yönetim organı üyesi, halkla ilişkiler müdürü veya yönetim organının görevlendirdiği bir kişi.

5

Kuruluş tarihi :

/ /

6

Kuruluşun yönetim işlevini gören organının ismi :

7

Yönetim Organı Asıl Üyeleri :
(Lütfen Ek_1'e yazınız !)

8

Yönetim organında merkezi yönetim (devlet, vilayet vb.) veya yerel yönetim (belediye vb. ) temsilcisi var mı?.

/

 

(VARSA) Yönetim Organında yeralan merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin
isimlerini ve temsil ettikleri kurumları belirtiniz.

.....Adı ve Soyadı......... ........Kurum....................

...

9 Ek Bilgi ve ilişkiler için temas kurulucak kişinin  
  Adı- Soyadı :
  Kuruluş içindeki Görevi :
ÜYELİK :
    (Kuruluşunuzu kuruculardan başka üye kabul ediyorsanız, üyelikle ilgili soruları lütfen cevaplayınız?)
Kuruluşa üye veya kooperatiflerde ortak kaydederken üyelerde aranılan özellikler ve/veya üyenin yerine getirmesi beklenen yükümlülükler.

İlgili yıldaki üye sayısı: Üst kuruluşlarda bağlı alt kuruluşların sayısı; alt kuruluşlarda eski ve yeni ayrılan kişiler ve ölenler düşüldüğünde kalan net sayı.

Bunun için, tam zamanlı; olarak ama devamlı çalışan personel ile kuruluşun yürüttüğü bir projede altı ay veya daha uzun süre görev yapan personel de girer.

Kuruluş birden çok çalışmasında bilfiil görev almış olan gönüllülerin sayısı.

10

Üyelik için özel bir koşul gerekiyormu?

/

 

(GEREKİYORSA) üyelik için aranılan koşullar :

 
11

1999 Yılındaki üye sayısı :

12

2000 Yılındaki üye sayısı :

13

1990 yılındaki veya (1990 yılında kurulmuşsa) kuruluş yılıdaki üye sayısı :

14

Kuruluşta ücretli-maaşlı çalışan personel sayısınını belirtiniz?

Tam zamanlı: Yarı zamanlı: Proje çalışanları:

15 Aktif olarak çalışan gönüllü sayısı :
ÖRGÜTLENME :
Örn. Akkuyu kültür derneği 'Mahalli', Zonguldak çevre derneği 'İl düzeyinde', Karadenizli kadınlar dayanışma derneği 'Bölgesel', Türkiye genç işadamları derneği 'Ulusal' dır.

Alt kuruluşlarda, kuruluş merkezine bağlı olan ve kendi yönetim organları olan birimlerin sayısı ve bulundukları iller.

Kuruluş merkezine bağlı olan ama kendi yönetim organları olmayan; görevleri, kuruluş merkezini bulunduğu ilde temsil etmek olan birimler.

16

Kuruluşun etkinliklerini yoğunlaştırdığı coğrafi alan :

/
/

17 Yurtiçi şube sayısı ve yerleri :
18 Yurtiçi irtibat bürosu veya temsilcilik sayısı ve yerleri :
AMAÇ VE ETKİNLİKLER :
Kuruluş ana tüzüğünde, kuruluş senedinde veya ilgili kuruluş kanununda belirtilmiş bulunan amaçlar arasından önemlileri, o belgede yer aldığı şekilde yazınız. Gerek duyuyorsanız fotokopisini ekleyiniz.

Kuruluşun yürüttüğü etkinlikleri düzenleyen kollar, komiteler, çalışma grupları, haysiyet divanı, muhasebe bölümü gibi etkinliklerle ilgisi dolaylı olan birimler hariçtir. Basılı bir çalışma şeması varsa ekleyiniz. Yoksa, gerektiğinde lütfen ek sayfa kullanınız !.

19

Kuruluşun ana amaçları :

20

Son 5 yıldagerçekleştirilen ve şuanda sürdürülen önemli etkinlikler ve projeler :

(Lütfen Ek_2'ye yazınız !)

21

Yapılması planlanan etkinlikler ve projeler:

(Lütfen Ek_3'e yazınız !)

22 Bu etkinliklerle ilgili komisyonlar, komiteler, kollar, çalışma grupları vb. :
YAYINLAR :
Kuruluşun varsa yayınladığı gazete, dergi, bülten vb.'nin ismi (hangi dillerde yayınlanıyorsu o dillerdeki isimleri ile birlikte), yayın dilini /dillerini, yayınlama sıklığını, ilk yayın tarihi ve toplam yayın sayısını belirtiniz.

Kuruluşun yayınladığı kitap, araştırma, çalışma raporu, seminer notu, broşür, afiş, kaset, video, belgesel film vb. yayının ismi ve türünü belirtiniz. Basılı bir liste varsa, lütfen forma ekleyiniz.

23

Süreli yayınlar :

İsmi :
Yayın türü :
Yayın dili :
Yayın sıklığı :
İlk yayın tarihi :
Toplam yayın sayısı :
24

Diğer yayınlar :

.....Yayının ismi :.... ...Yayının türü :......
DÖKÜMANTASYON :


Kuruluş bünyesinde bir arşiv veya kütüphane varsa burada yer alan meteryalleri işaretleyiniz.Kütüphanede yer alan toplam yayın, kitap, süreli yayın ve çoğaltma (teksir) adedi.

25 Başka kişi ve kuruluşların kullanımına açık bir arşıv veya kütüphaneniz varmı ?

/

  (Varsa )Arşiv/kütüphanedeki meteryal : (Lüttfen İşaretleyiniz !)
Kitap Dergi Bülten
Gazete kollek. Kupür Seminer notu
Tez Araştırma Resim
Fotoğraf Dia Harita
Kart Afiş Ses kaseti
Belgesel film Video kaseti Gravür
Plak Plan Optik disk
Mikrofiş Mikrofilm Diğer (belirtiniz)
26 Kütüphanedeki yayın adedi

Kitap Süreli yayın Teksir Toplam

MALİ YAPI :
İlgili yılın bütçesi: Biliniyorsa kuruluş merkezi ve tüm alt birimlerin; yoksa sadece kuruluş merkezinin ilgili yıldaki gerçekleşen bütçesi (TLolarak) Bütçenin ait olduğu kapsamı belirtiniz.

Kuruluş gelirlerini oluşturan çeşitli kalemleri, gelire en çok katkıda bulunana (1), ikinci derecede katkıda bulunanana (2) değerlerini vermek suretiyle katkı paylarına göre 1'den başlayarak sıralayınız.

Kuruluşun varsa sahip olduğu arsa, bina gibi gayrimenkuller ve bunların 2000 fiyatlarıyla piyasa değeri.

Mutfak ve banyo dahil toplam oda sayısı.

Kuruluşun yönetim organının bulunduğu bina, kat veya dairenin mülkiyeti müşterek hisseli olsa bile (evet) diye cevaplayınız.

Kuruluşun merkezinde bulunan PC, tap-topyazıcı, CD sürücü vb.bilgisayar donanımı.

TV, video, tepegöz, fotokopi makinesi, teksir makinesi gibi teknik donanım.

Esas itibariyle üyelerin kullanımı için olan yurt-pansiyon, kitaplık-okuma odası, kreş-bakımevi, huzurevi, aşocağı, spor sahası-salonu, kamp tesislerinden hangilerine sahipse onu belirtiniz.

Kuruluşunuza maddi gelir sağlamak amacıyla kurduğunuz yerli ve yabancı ticari işletmeler.

Vakıf veya dernek'le ilgili yasa ile veya bakanlar kurulu kararıyla bazı vergilerden muafiyet sağlamışsa (evet) diye cevap verin.

Kuruluş eğer bir dernek olup bakanlar kurulu kararıyla 'kamuya yararlı dernek' statüsünü kazanmışsa (evet) diye cevap verin.

27 2000 Yılı bütçesi :
28 1999 Yılı bütçesi :
29 1990 Yılındaki / kuruluş tarihindeki bütçesi :
30 1999 yılı gelirlerini paylarına göre (1 en büyük olmak üzere) sıralayınız :
Aidat Bağış
İştiraklerden gelen gelirler Taşınmaz mal gelirleri
Mali yatırımların getirisi (menkul , banka vb. kazançları)
Proje gelirleri Piyonga, balo, vb. gelirleri
Kurs-eğitim gibi etkinliklerden kaynaklanan gelirler
Yayın gelirleri Diğer gelirler (belirtiniz.)
31 Kuruluşunaza ait gayrimenkuller varmı ? /
  (VARSA) Kuruluşunuza ait gayrimenkullerin 2000 yılı piyasa değeri :
32 Kuruluş merkezi olarak kullanılan büro kaç odalıdır?
33 Kuruluş merkezi kendi mülkünüz mü? /
34 Bilgisayar donanımı :
35 Öteki teknik donanınm :
36 Kuruluşunuza ait sosyal tesisler varmı? /
  (VARSA) Kuruluşunuza ait olan sosyal tesisler :
37 Kuruluşunuza ait işletmeler var mı? /
  (VARSA) Kuruluşunuza ait olan işletmeler :
38 (Yalnız VAKIF ve DERNEKLER için!) Kuruluşunuza vergi muafiyeti alındı mı? /
39 (Yalnız DERNEKLER için!) Kuruluşunuza 'kamuya yaralı dernek statüsü' tanındı mı? /
KURULUŞLARARASI İLİŞKİLER :
Kuruluşun kayıtlı üyesi olduğu yurtiçi birlikler, girişmler, federasyon ve konfederasyonlar.

Kuruluşun kanunda gösterilen makamların izniyle kayıtlı üyesi olduğu yurt dışında kurulmuş, yerli veya yabancı kökenli birlik federasyon ve konfederasyanlar.

Kendilerinden resmen temsil etme hakkı alınmış, yerli veya yabancı kökenli, yurt dışında kurulmuş kuruluşlar.

Kuruluş yurtdışı kuruluşlarla birlikte yürüttüğü projelerin konusu ve bu kuruluşların ismi.

Anketi kuruluşunuz adına dolduran kişi.

40 Üyesi bulunduğunuz yurtiçi sivil toplum kuruluşları :
41 Üyesi bulunduğunuz yurtdışı sivil toplum kuruluşları :
42 Temsilcisi olduğunuz yurtdışı sivil toplum kuruluşları :
43 İşbirliği yaptığınız yurtdışı kuruluşlar ve ilgili projeler : Kuruluşlar
Projeler

Kuruluşlar

Projeler
  Kurum adına anketi yanıtlayan kişinin : Adı, soyadı :
Kuruluştaki görevi :

İmzası :

VERİLEN BİLGİLERİN İÇERİĞİNDEN AÇIKLAYAN KURUM SORUMLUDUR.!

Lütfen Tüm Alanları Doldurduktan Sonra GÖNDER Tuşuna Basınız.

  

Bu Formu Doldurduğunuz için Teşekkür Ederiz...

Copyright © 1999, 2000 İçel Noter Odası Başkanlığı

Ana Sayfa