Make your own free website on Tripod.com

1512 SAYILI NOTERLİK KANUNUNA GÖRE

NOTERLERİN GÖREVLERİ

A- GENEL OLARAK

MADDE 60 - Noterlerin görevleri :

  1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek,
  2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,
  3. Gayrimenkul satış va'di sözleşmesi yapmak,
  4. Bu Kanuna uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya harhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,
  5. Bu Kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek,
  6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,
  7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
  8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,
  9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.

B- ÖZEL OLARAK

Tespit İşleri, (Madde 61)

 

Emanet İşleri, (Madde 62)

 

Emanetin saklanması (Madde 63)

 

Emanetin para olması (Madde 64)

 

Emanetlerin zamanında alınmaması veya giderlerinin

ödenmemesi halinde yapılacak işlem (Madde 65)

 

Emanetin hazineye intikali (Madde 66)

 

Emanetlerde hak sahibi (Madde 67)

 

Defter onaylamak (Madde 68)

 

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla

ilgili işler (Madde 69)

 

Tebligat İşleri (Madde 70)

 

Aylık ve yıllık iş cetvelleri verilmesi (Madde 71)

 

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Noterlerin genel ve özel olarak yapacakları işlemler

Madde 7- Noterler ilgililerin istekleri üzerine hukuki işlemleri kanunlar ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve surette yapmak zorundadırlar.

Noterlerin görevlerine giren işler mahiyetleri itibariyle genel ve özel işler olarak iki gruba ayrılır.

a ) Genel olarak yapılacak işler :

Evlenme sözleşmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

Zilyetlik devri sözleşmesi,

Miras taksimi, G.menkul hibe vaadi sözleşmesi,

Şirket sözleşmesi,

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

Kira sözleşmesi,

Menkul mallarda hibe özleşmesi,

Taksim ve ifraz sözleşmesi,

Evlat edinme sözleşmesi,

Temlik,

Taahhütname,

Kefaletname,

Vasiyetname,

Vakıf senedi,

Aile vakfı senedi,

Tanıma senedi,

Muvafakatname,

Sulhname,

Yeddiemin senedi,

Rehin senedi,

Fesihname,

Borç senedi,

İbraname,

Beyanname,

Şahadetname,

Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,

Emanetleri saklama tutanağı,

İfade tutanağı,

Tespit tutanağı,

Vekaletname,

Defter onaylanması,

Çevirme,

Örnek çıkartma,

İmza sirküleri,

Protesto işleri,

İhbar - İhtarname işleri ve tebliği,

Tescil,

Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen işler.

b ) Özel olarak yapılacak işler :

Tespit işleri,

Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

Tebligat işleridir.