Make your own free website on Tripod.com

WG 15                                                                                                                                 

Japon Elektronik Noterlik Sistemi

,P,X,X,V


D,P,P

 

Katsuhiko Oride

 

Japonya Elektronik Ticaret Destekleme Konseyi

E.mail : oride@ecom.or.jp

 

ÖZET : ET (Elektronik Ticaret)'de emniyeti/güvenirliği sağlamak önemlidir. Bu bildiride, amaçlar, Japonya ve diğer ülkelerdeki gelişmeler, gereksinimler, istenen işlevler, ET'nin uygulanmaya konulmasına ilişkin konular bir elektronik noterlik görüş açısından tarif edilmiştir.

[ İçindekiler ]

1.         Giriş

            (1)       Giriş

 

2.         Elektronik Noterlik Ana Hatları

            (1)       Elektronik Noterliğin Tanımı

            (2)       Elektronik Noterliğe Gereksinim Olduğu durumlar (Örnek Vakalar)

 

3.         Japonya’da ve Dışında Elektronik Noterlik Sistemindeki Eğilimler

            (1)       Japonyadaki Eğilimler

            (2)       ABD'deki Eğilimler

            (3)       Özet

 

4.         Elektronik Noterliğine İlişkin Tasarılar

            (1)       Elektronik Noterlik Sistemiyle açık pazarlar yaratma testleri

            (2)       Elektronik noterlikle elektronik-ticareti destekleme sistemi

            (3)       Dijital Ticarethanenin ihdası için müşterek altyapı teknolojilerinin

                        geliştirilmesi ve test edilmesi.

            (4)       Elektronik noterlik işlevlerinin geliştirilmesi ve testi

            (5)       Şirketler arası ET kavramı

            (6)       Şirketler arası elektronik ticaret ve ödemeler için standart sistem kurallarının incelenmesi ve testleri

 

5.         Elektronik Ticarette Elektronik Noterliğe olan gereksinimler.

            (1)       Şirketler arası ticaret

            (2)       Şirket içi işlemler

            (3)       Özet

 

6.         Elektronik Ticaret Muhatabının Görüş Noktasından Güvenlik ve Güvenilirliği Sağlama Mekanizmaları.

            (1)       Elektronik noterlikten istenen gereksinimler  ve işlevler

            (2)       Elektronik noterlikten istenen işlevlerinin tanımlamaları

            (3)        Elektronik noterlik ve ilgili teknolojilerden istenen işlevler

            (4)        Elektronik Noterlik (Tasdik) hizmetleri

            (5)        Her model için, örnekleriyle birlikte, Elektronik noterlik modellerindeki ve işlevlerindeki    farklılıklar

            (6)        Elektronik noterlik sisteminin yönetimi

 

7.         Elektronik Noterlik Örgütünün Görüş Açısından İstenilen Şartlar

            (1)        Elektronik Noterlik Merkezi hizmetlerinin sınıflandırılması

            (2)        Elektronik Noterlik Merkezi Gereksinimleri

            (3)        Elektronik Noter Merkezinin iç-işleyebilirliği

            (4)        Elektronik Noter Merkezinden kanıtlayıcı kurumlara bağlantılar

            (5)        Elektronik Noterlik Merkezinin sorumluluk kapsamı

            (6)        Elektronik Noterlik Merkezinin tesisi önündeki güçlükler

8.         Elektronik Ticaret Güvenliğinin uygulanmasındaki güçlükler ve Öneriler.

            (1)        Unsurlar

            (2)        Elektronik Noter hakkında sorunlar

 

[ Metin ]

1.         Giriş

 

Bu belge, Elektronik Ticaret Noterliği Destekleme Dernekleri Çalışma Grubunun üzerinde durduğu Elektronik Noterlik Sistemi ile birlikte Japonya’nın durumunu sunmayı ve Grup tarafından incelenmiş olan A.B.D’de halen tesis edilmiş Elektronik Noterlik Hizmetlerini ve Elektronik Noterlik Gereksinimleri konusunu ele alır.

 

Her ne kadar elektronik ticaret bir açık ağ üzerinde herhangi bir yerden herhangi bir zamanda küresel boyutta işlemler yapılmasını mümkün kılacak, işletme maliyetlerini düşürecek ve ticaret imkanlarını artıracaksa da, gerek ilgililer gerekse üçüncü şahısların bilgi sızdırmalarına, sahte beyanlara, tahrifata, red ve hatalara da maruz kalacaktır.

 

Bu tehdit ve tehlikeler teknolojiler açısından çözüm için ele alınmalıdır. Ancak, sadece ve başlı başına teknolojilerle ortadan kaldırılamayan tehdit ve tehlikeler de vardır. Bu nedenle, gereksinim ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için ticari işlem modellerinin akışını analiz ederek sorunları teknolojilerle, idari prosedürlerle ve kurumsal mekanizmalarla önlemek veya onları çözümlemek için kapsamlı programların tasarımlanması gerekir.

 

Elektronik Noterlik Çalışma Grubu Mart 1998 de Elektronik Noterlik Sistemiyle ilgili bir tavsiye metni yayınlamayı planlamaktadır. Tavsiye metninden önce Grup çalışmalarının vardığı aşamalar sunulacaktır (istendiğinde gözden geçirme yapılmaktadır).

2.         Elektronik Noterliğin Ana hatları

(1)       Elektronik Noterliğin tanımı

 

Yeni bir kavram olarak, Elektronik Noterlik Kavramı, Elektronik Noterlik Çalışma Grubunun Fikirleri Paralelinde her açıdan ele alınıp görüşülecektir. İlgili taraflar arasındaki Elektronik İletişim imkanlarının varlığı ve yönetim kuralları uyarınca ihtilafların çözümlenmesi ele alınacaktır.

 

Elektronik noterliği kavramı bir ölçüye kadar sosyal bir sistem olarak kabul edildiğinde, (elektronik noterlik adı yerine) uygun bir ad üzerinde karara varılmalıdır.

Elektronik Noterlik üzerinde görüşmeler yapabilmek için ağ üzerinde ticaretle ilgili elektronik iletişimlerin emniyet ve güvenilirliğini sağlayacak bir projenin potansiyel bileşenleri arasında bir organizasyonun yapılması gerekir (Bundan sonra Elektronik Ticaret Emniyet Projesi olarak anılacaktır).

 

Bu Elektronik Ticaret Güvenlik Projesinde bulunanlar, Elektronik Alışveriş: Elektronik posta, elektronik para, elektronik ticaret için kontrat, elektronik tasarruf, vs. Öğe parçaları: Onaylama, elektronik noterlik, işletim performans notu, ticaret izleme aygıtı (elektronik para, vs.), ticari tasarruf, yetki denetimi (yaş, bulunduğu yer belgesi), şirket notu, hasar tazmini (sigorta, garanti), network (ağ) monitörü, tanıma, monitör.

Metin Kutusu: Tahkim
Metin Kutusu: Karar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Şekil 2 : Elektronik Ticaret güvenlik Örgütü

 

Elektronik noterlik, olası bileşenler arasında onaylama işlevinin de hesaba katıldığı elektronik ticarette "kimin (kimle)", "ne hususta" "ne zaman" elektronik muamelede bulunduğunun kanıtlandığı bir mekanizma olarak tanımlanmaktadır.

 

Öğeler : Elektronik (dijital) bilgiyi göndereninin kimlik tespiti, zaman mührü (saat/tarih), değişikliklerin algılanması, alındı teyidi ve asıl esaslı kanıtların elektronik ortamda depolanması. Bir firma içinde, tasdik işlemlerinin kaydedilmesi ile erişim denetimi ve kaydedilmesi de önem taşıyacaktır.

 

Bunlar ayrıca, bir sorun ya da ihtilaf sırasında da belge olarak yararlıdırlar.

 

Dikkat ediniz ki aşağıdaki tanımlarda, idari kuruma ilgili tarafların sahip olduğu bilgisayar imkanları yanında tüccarlar ve Elektronik Noterlik Merkezi (Farazi bir isim) dahildir.

 

Şekil 1'de de gösterildiği gibi, elektronik noterliğe, işlevlerini yerine getirmek için “kimin (kiminle)” işlem yaptığını doğrulayan doğrulama kurumunu kullanma imkanı verilmiştir. Ayrıca, diğer örgütlerle olan ilişkiler açısından, noterlik sisteminin ilgili kuruluşların hizmetlerini kullanmayı (dahil etmeyi) var sayıp saymadığına bağlı olarak elektronik noterliğin rolleri değişiklik gösterir. Bu bildiri yukarıda belirtilen tanımlara bağlı kalıp, kullanıcıların ihtiyaçlar doğrultusunda bileşenlerin (kuruluşların) sunduğu hizmetlere bağlı olduklarını varsaymaktadır.

Kullanıcılar açısından (özellikle de bilgi teknolojilerine yabancı olanlar açısından) sistemin işlerliğine ilişkin zorluklar mevcuttur. Bir kamu hizmeti olarak Elektronik Noterlikte rol-paylaşma ve bileşenlerle bütünleşmek üzerinde düşünmeğe değer hususlardır.

 

Elektronik saklamanın uygulamaya koyulup koyulmayacağı elektronik teknolojilerinin kullanıcılar arasında yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağına bağlıdır.

 


İ,Q
j
Elektronik Noterliğe Gereksinim Olduğu durumlar (Örnek Vakalar)

 

Aşağıdaki gereksinimler varsayılmıştır:

 

·                   ·         Elektronik Ticaret (firmalar arasında, tüketiciler ve firmalar arasında)

·                   ·         Firma içi İşlemler (tedarik, fiyat verme, planlama, faturalama/ödeme, denetim bilgisi, vs.)

·                   ·         Elektronik Uygulama (tek duraklamalı/duraksamasız hizmet, vs.)

·                   ·         Elektronik tedarik (idari)

·                   ·         Elektronik saklama (yasal saklama vergisi konulduğunda, veya elektronik verinin kanıt olarak saklanması gerektiğinde),  vs.

 

3. Japonya içinde ve dışında Elektronik Noterlik Sisteminin Eğilimleri

Dünya noterlik sistemleri kabaca Latin (Avrupa) (notaire veya notar) ve İngiliz/Amerikan tip (notary public) adlarına bölünebilir. Sonuncusu sadece imza tasdiki işleriyle uğraşır, yani, bu tip noterler bir borç ikrar belgesinin üzerinde bulunan bir imzanın imzalayan kişinin gerçek imzası olup ona ait olduğunu tasdik eder ve burada noterde hukukçu niteliği aranmaz. Oysa önceki sistemde, noterler imza tasdikinin yanı sıra, noterlik belgeleri yaratmaya da yetkili olup noterlerde hukukçu kişiliği de aranmaktadır. (Alman Noterlik kanununun 5. maddesine göre, sadece hakimler noter olabilirler).

 

Japonya’nın Noterlik kanunu Latin tiptendir, Alman sistemini esas alır, ve Japonya Noterler Federasyonu Uluslararası Latin Noterler Federasyonunun bir üyesidir. Bu uluslararası örgüt üç yılda bir genel toplantı yapar. Montreal, Quebec, Kanada'da 1986 yılında yapılan genel toplantıya katılan Japon temsilciler diğer ülkelerden toplantıya katılanların İngilizce unvanlarının sadece “noter” olduğunu gördüler. Böylece Japonya noterler birliği umumi noter adının İngilizce’de sadece noter olarak ifade edilmesi hususunda görüş birliğine vardılar ve bu da daha sonra Adalet Bakanlığı Kamu İşleri Bürosu'nun genelgesiyle yasal olarak o şekilde kabul edilmiştir.

(1)  Japonya'daki Eğilimler

Elektronik noterlikle ilgili faaliyetler aşağıdaki gibidir :

 

a) Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

(i)  Şirketler-arası Yüksek-seviyeli Elektronik Ticareti Destekleme Projesi

 

*          Elektronik Ticaret Ortamları Çalışma Grubu

            *  Kamu ve Özel Sektörler arasında ilişkileri İnceleme Komitesi

            *  Elektronik Ticaret Noterliği Destekleme Derneği'nin Elektronik Noterliği Çalışma Grupları

                Elektronik Noterliği üzerine inceleme Raporu, Mayıs 1997

 

(ii)        Şirketler-arası Yüksek-seviyeli Elektronik Ticareti Destekleme Projesinin Hedefleri

           

Elektronik ticarete müşterek bir altyapı tesis etmek için iç işlerliği sürdürmek maksadıyla bir deneme ortamı yaratmak.

(iii)       Projenin Durumu

 

<Teknolojik gelişme & deney>

 

1995 mali yıl için (21.75 milyar Yen) ikinci ek bütçe ayrıldı.

 

(iv) Alt projelerin sayısı :

 

Şu anda Elektronik Noterlikle ilgili bir alt proje olarak Elektronik Noterlik Sistemi eşliğinde Açık Pazarlar Yaratma Deneyleri dahil olmak üzere, 26 adet alt proje sürmektedir. 4. Bölüm bu alt projeleri konu almaktadır.

 

b)         Adalet Bakanlığı

 

 

Elektronik Ticareti Yasallaştırma Çalışma Grubu Geçici Raporu (Taslak).- Mart 1997

 

c) Posta ve Telekomünikasyonlar Bakanlığı

 

 

Rapor Mayıs 1997

 

d) Maliye Bakanlığı

 

 

Rapor Mayıs 1997

 

e) Ulusal Vergi Dairesi

 

Rapor Mayıs 1997

 

f) Özet

 

Adalet Bakanlığı için en kritik nokta her noterlik dairesindeki noterlik işlemlerinin  bilgisayarlaştırılmasıdır.

Elektronik noter sistemi içinde elektronik özel belgelerin tanzimine ilişkin tasdik, elektronik tarih atma, elektronik noterlik evraklarının yaratılması ile elektronik belgelerin muhafazası ve delil olarak gösterilmesi imkanlarının bulunması gereklidir.

 

Bu fonksiyonlar, yasal oluş bakış açısından kullanılabilir ve elektronik resmi belgelerin ve telgrafların koruma (cezalandırmasını) ihtiva etmelidir. Ancak, elektronik ticaret içerisinde olan normal iş bilgilerinin (kamu veya özel) bir üçüncü taraf tarafınca görüntülenmemelidir. Fakat, işin içinde olan taraflar tarafından kontrol edilmelidir, böylece bu bilgiler bir güvenlik sisteminde delil olarak etkin olurlar (dahili sistem işi yapan taraflarca veya üçüncü bir tarafça).

 

Posta ve Telekomünikasyonlar bakanlığı içerikleri-onaylanmış postanın bilgisayarlaştırılmasına en büyük önemi gösterir ki bu hizmet USPS’in (ABD Posta Hizmetlerinin) verdiği (2) 6) nolu hizmete benzer. Şu anda,insanlar içerik onaylama hizmetlerini bir postaneden almaktadırlar. Onaylamaların bilgisayara işlenmesi ise tasdik etme, zaman ve tarih mühürleri, ve şifreleme fonksiyonlarıyla donatılmış şebekeler kanalıyla her an, (herkes tarafından her yerde) yapılabilir ve bu da postanelerin coğrafi mevkilerinin önemini azaltabilir.

Elektronik Noter Çalışma Grubu serbest ticaret ilkesi üzerine iş yapan tarafların koyduğu öz-denetim üzerinde önemle durmakta ve bu grup geliştirilmiş en son telekomünikasyon teknolojilerinin verimli kullanımını ve ihtilaf çözümlerinin taraflar arasında anlaşmayla çözümlenmesini hedefliyorlar. (açık teknolojiler ve kurallar).

Bu amaçla, uygulamadaki iş hayatındaki (şirketler-arası ve şirket içi iş faaliyetleri) zorluklar ve gereksinimler tespit edilip seçilmekte, bu güçlüklere cevap verecek mekanizmalar geliştirilmekte ve bunlar kullanıcılar bakımından elektronik noterliğe ilişkin sorunlara ışık tutacak bir rehber olmak maksadıyla derlenmekte, elektronik noterlik hizmet sağlayıcıları açısından ise, Elektronik Ticaret Güvenlik Projesinin seçenek ve önerilerinden birini oluşturmaktadır.

 

(2) ABD'deki Eğilimler

a)  Sibernoter

 

Yasama ve anlaşmalardan kaynaklanan farklılıklardan ve ticaret yapan taraflar arasında güvene dayalı ilişkiler tesis etmenin zor olmasından dolayı uluslararası ticareti güvenlikle donatmanın mekanizmalarına olan ihtiyaç artmaktadır. Ancak, halen, ne teknolojik altyapı ne de yasal çerçeve hayata geçirilebilmiştir. Sibernoterlik, yarı-kamu niteliğinde rol ve sorumluluk (ki bunlar halen mütalaa edilmektedir) üstlenilerek Amerikalı Taraflar arasında Birleşik Devletlerde dijital olarak gerçekleştirilen Uluslararası ticaretteki güven eksikliğine çare arayan Birleşik Devletler Uluslararası İş Konferansı tarafından ortaya atılmış bir projedir.

 

b) Ticaret-Ağı

 

Ticaret-Ağı (Ticaret-şebekesi) yazılım ürünlerinin uygun şekilde standartlaştırılması için Internet EDI'sinin sistemler arası işleyebilirliği desteklemektedir.

(i) Katılanlar

 

(ii) Fonksiyonlar

Şifre Algoritması, anahtar kontrolü, içeriklerin bütünlüğü, gerçeklemek ve göndericinin reddedilmemesi, imzayı almak ve alışın reddedilmemesi, iz takibi vs.

 

(iii) Sonuçlar

İç-işleyebilir Internet EDI için gereksinimler (draft-ietf-edint-req-01.txt)

 

c) Güven e

Bu bir kurumdur, online ticaretinde "Güven İşareti"ni onaylar aynı zamanda güvenilir işaretleri yaratır/kabul eder. Aşağıdaki üç işaret halen kullanılmaktadır :

 

 1. No Exchange (alışveriş yok) : bir sitede işlem sırasında veya iz sürmede gerçek kimliğin saklandığını gösterir.
 2. Bir-e-Bir Alışveriş : Bu sitede faaliyetlerin veya kişisel bir bilginin üçüncü bir tarafa ifşa edilmediğini ifade eder.
 3. Üçüncü Taraf Alışverişi : Bu sitede faaliyetlerin veya kişisel bilgilerin üçüncü taraflara ifşa edildiğini ifade eder.

 

d) Teknolojileri

 

Bu kurum Elektronik Noterlik hizmetlerine muayyen bir bilginin fiilen belli bir formatta ve belli bir zamanda varolup olmadığını ve halen tahrifat yapılıp yapılmadığını tespit etme imkanı sağlar.

 

(i) Surety’nin Ana Sayfasının URL’si:

http://www.surety.com/

 

(ii) Hedeflenen Pazarlar

 

(iii) Fiyatlandırma (farazi)

20 - 7.5 sent beher oturum (yıllık brüt hacmine göre değişir)

 

(iv)  Elektronik Noterlik hizmetinin iş akışı

 

 

Şekil 2 : Elektronik Noterlik hizmetinin Akışı

 

e) Netdox

Şubat 1997 de (Chicago'da) Doloitte & Touche ve the Thurston grubunun birleşmesiyle kuruldu.

 

Ticari bazda tasdikli veri alışveriş  hizmeti Eylül 1997’de başlamak üzere  programa alınmıştır.

 

(i) Ana sayfasının  URL'si

http://www.netdox.com/

 

(ii) Temel Hizmetler

 

 

(iii) Hedeflenen pazarlar

 

 

(iv)  Fiyatlandırma

 

Posta hizmetlerine rekabet edecek fiyatlar

 

 

Gereksinimler

* Bağımsız Üçüncü Taraf

 

* Internet Adresi

 

* Internet Adresi

* Onaylı Dijital Belge

 

* Onaylı Dijital Belge

* Fatura Düzenlemeleri

 

 

 

Metin Kutusu: Belge
Metin Kutusu: Belge
 

 

 

 

 

 

 


İşlevler

* Göndereni/Alanı doğrular

 

* Veriyi Şifreler

* Mesajları Noterleştirir

* Internet Adresi

* Mesaj Gönderir

* Jurnaller/Arşivler

* Onaylı Dijital Belge

 

* Şifreli Mesaj İçeriğini Doğrular

 

 

* Teslimi teyit eder

 

 

* Müşteri Hizmetleri

 

 

- İleti takibi

 

 

- Faturalama ve masraf denetimi

 

 

- Çalışma Gözlemleme

 

 

- Teslim Sigortası

 

 

- Diğer

 

 

Şekil 3 : Doğrulanmış Veri Alışveriş Akış şeması

 

f)  USPS (Birleşik Devletler Posta Servisi)

 

BDPS Elektronik Posta İşareti hizmetini 19 Şubat 1997 tarihinde ilan etti. Bu Internet’te Dijital Mührü olan bir elektronik posta hizmet olup, (zaman mührü ve hafriyatsız olduğuna ilişkin tasdik olanağıyla birlikte) önümüzdeki altı ay içinde hizmete girecektir. Tasdik teknolojisi de 18 ay içinde devreye girecektir..

 

Fiyat     : 50 Kilo bayt için 22 sent (32 sent olan normal postaya kıyasla)

 

(i) Ana sayfasının URL'si

http:// www.usps.gov/news/press/96/96108new.htm.

 

(ii)  Teknolojik bağlantılar

 

 

Mektup Var İhbarının görüntüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Şekil 4 : Mektup Var İhbarı

 

 

3)  Özet

 

Elektronik Noterlik Çalışma Grubunu Kuzey Amerika'da bir tur sırasında en çok etkileyen Surety teknolojilerinin oldukça yüksek takdir görmesi ve servis sağlayıcıların (NetDox, USPS, zantaz vs.) gelişen teknolojiler üzerine kurulu olmasıydı.

 

zantaz Dijital Güvenli* servis temin ediyor (arşiv ve tekrar ele geçirme arzları).

 

Surety Technologies inanıyor ki, Elektronik Noter belgesi kanıt olarak yasal yetkiye haizdir, bu servisi kullananların sayılarının artışı yeni bir ticari uygulama oluşturacaktır ki bu da Elektronik Noter hizmetinin yasal konumunu yükseltecektir.

 

Noterlik sisteminde ve güvenlik anlayışında farklılıklar bulunmasına rağmen, özel hizmet verenler Birleşik Devletlerdeki  bu sosyal sistemde önemli roller oynamak için mücadele veriyorlar.

 

Bunun yanı sıra, ticari iletişim için “sipariş verme” gibi çok çeşitli yazılım ürünleri geliştirilmiş olup, bazı yazılım ürünleri güvenlik ve güvenirliği sağlayıcı mekanizmalarla donatılmışlardır (Örnek., dijital imzaya cevap).

 

4.)  Elektronik Noterlikle ilgili Projeler

 

(1)    (1)    Elektronik noterlik sistemiyle açık pazarlar yaratma testleri

 

 1. Hedef modeller:  resmi belgelerin ibrazı, Bilgi Teknoloji Mühendisinin yeterlilik testi için müracaat, örnek olarak, postayla sipariş sistemi, kullanılmış kitap müzayedesi, üyelik kitap satış sistemi ve elektronik yayıncılık .
 2. Organizasyon: Elektronik Noter Merkezi (CA dahil)

 

2) Elektronik noterlikle elektronik-ticareti destekleme sistemi


 1. Hedef Model: Kiralama işi (kiralama şirketleri ve acenteleri)
 2. İşlemler: soruşturma ve değerlendirmeden sözleşme ve sözleşme tadilatına kadar.
 3. Kurumlar: Elektronik Noterlik Merkezi ve Görüşme Merkezi

(3) Dijital Ticarethanenin ihdası için müşterek altyapı teknolojilerinin geliştirilmesi ve test edilmesi.


 1. Hedef Model: Açık şebekeler üzerinde dijital ticarethane üyeliği
 2. İşlemler: Satış geliştirme yöntemlerinin dijitalleştirilmesi (kullanma ve ticari muhatap seçimi)
 3. Fonksiyonlar: satın alma fonksiyonları (ihale tekliflerinin tescili ve kazanan teklifin teyidi, satış fonksiyonları (ihale tekliflerinin alınması ve ihalenin ve kazanan teklifin teyidi)
 4. Üyeler için yazılım: tarayıcı, ihale fonksiyonları, güvenli iletişim kütüphanesi (şifreleme ve imza)

 

(4) Elektronik noterlik işlevlerinin geliştirilmesi ve testi

 1. Hedef Model: Fiyat teklifleri ve sözleşme düzenlemeleri
 2. Fonksiyonlar: zaman-mührü vurmak, gizlilik koruma fonksiyonları (anahtar N sayıda katılımcıya bölünmüş olup, N sayıdan K sayı kadar bir araya gelince, anahtar yeniden üretilecek.)

 

(5) Şirketler arası ET kavramı

 1. Hedef Model: Açık EDI ile şirketler arası ticaret
 2. İşlemler: Siparişten ödemeye kadar
 3. Fonksiyonlar: Elektronik noterlik fonksiyonları ve ağ işlemleri
 4. Kurum: Bilgi Yönetim Merkezi (IMC)

(6) Şirketler arası elektronik ticaret ve ödemeler için standart sistem kurallarının incelenmesi ve testleri

 1. Hedef Model: Açık ağ üzerinde şirketler arası ticaret
 2. İşlemler: Sipariş ve ödeme sistemleri
 3. Fonksiyonlar: ticari verilerin doğrulanması ve ödeme bilgileri
 4. Kurum: Yönetim Merkezi (Noterlik bürosu ve şahit)

 

5. Elektronik Ticarette Elektronik Noterlik gereksinimleri:

(1) Şirketler arası ticaret

(i) Her ticaret türünün özelliği

Her ticaret türü ve adımı üzerinde durmak zorunluluğu vardır, örnek olarak, sürekli ticaret veya bir defalık ticaret (market tipi) gibi veya temel bir anlaşmaya varmadan öncesi veya sonrası.

 

Her ticaret türünün özelliği

İşlem

 
Ticaret tipi

Devamlı ticaret varsayılıyor

Devamlı ticaret varsayılmıyor
(Market tipi)

Kapalı EDI
(Güvene dayalı ilişki tesis edilmiş))

Açık EDI

Açık EDI

Doğrudan Ticaret

Ara Ticaret

Üye  ana tarama
Şartname üzerinde görüşmeler
Fiili inceleme (Teknik olanaklar, kredi durumu, vs)
İnceleme sonuçlarının bildirilmesi
Temel anlaşmanın sonuçlandırılması

 

 

 

 

 

 

Soruşturma (Fiyat isteme)
Pazarlıklar
Bireysel anlaşma
(sipariş verme)
Gelişme (detaylı belirtimler)
Teslimat
İnceleme
Faturalama
Ödeme

Güncelleme, her şirket grubu içinde yüz yüze biçimde kağıt belge bazında yapılır.

(Prosedürler gene yerinde kalacak)

 

 

 

 

 

Muhatapla anlaşmanın sonuca bağlanması

 
 

 

 

 

 

 


Kısım mevcut EDI sistemlerince ele alınıyor
(Güvene dayalı ilişkiler tesis ediliyor, verimlilik ve otomasyon üzerinde yoğunlaşma)

Tanımlanmamış üyelerden tanımı yapılmış üyelere kadar en elverişli muhatapla olan ticari ilişki için gereksinimler artmaktadır..

(Kredi soruşturmalarında evrak işleri değişmeden kalıyor)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarafların belirgin şebeke tehditlerine maruz kalmasını önlemek için çoklu tanımlı şirketler arasındaki görüşmelerin Internet Müşterek güvenlik teknolojileri ve idari mevzuatları gereklidir

Soldaki kutudaki gibi

(Bir defalık kontratlarda, temel muvafakat genelde aradan çıkarılıyor))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldaki kutudaki gibi.

(Bir defalık ticarette, güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesi daha önemli, çünkü bu tür ilişkiler bozulma eğilimi gösterirler)

 

 

 

 

 

 

Yeni oyuncuların girişi ticaret sürecini değiştiriyor

 

 

 

Ara ticaret çeşitli kategorilere ayrılabilir

 

 

 

 

 

Geleceğe yönelik düşünceler

 

Şekil 5: Her ticaret türünün özelliği

 

(ii) Geliştirilmiş ve standart ürünlerin özellikleri

Geliştirilmiş ürünler: Gizliliğin korunması, yerine yenisini koymadaki zorluklar ve ürün ömrünün hızla kısalması

Standart ürünler: alternatifler, şirket potansiyelliği, Pazar tipi ve küçük işyerleri için daha fazla imkanlar

(iii) Üçüncü şahıslardan gelen tehditler

Ticaret türleri, ticaret işlemleri ve her işlem için tehditler (yanlış beyanlar, bilgi sızdırma ve tahrifat)

(iv) Muhataplardan tehditler

Uluslar arası: tahrifat, ret ve gizliliğin sızdırılması

Kazaen olan: hatalar (işletim hataları, bilgi giriş hataları vs.)

Muhataplardan gelen tehditler

İşlem

 
Ticaret tipi

Devamlı ticaret varsayılıyor

Devamlı ticaret varsayılmıyor
(Market tipi)

Açık EDI

Açık EDI

Geliştirilmiş Ürünler

Soldaki kutudaki gibi

Geliştirilmiş Ürünler

Standart Ürünler

Üye ana tarama
Şartname üzerinde görüşmeler
Fiili inceleme (Teknik olanaklar, kredi durumu, vs)
İnceleme sonuçlarının bildirilmesi
Temel anlaşmanın sonuçlandırılması (devamlı ticaret için)

 

 

 

 

 

 

Soruşturma (Fiyat isteme)
Pazarlıklar
Bireysel anlaşma
(sipariş verme)
Gelişme (detaylı belirtimler)
Teslimat
İnceleme
Faturalama
Ödeme

Bir uygulama içeriğinin reddi

Bir uygulama içeriğinin alındığının reddi

Uygulama içeriğinde tahrifat

Gizli bilgilerin kötüye kullanımı

Görüşme içeriğinin reddi

Kabul etmeme ihbarının alındığının reddi

 

(Güvene dayanmayan ilişkiler)

Ticaret muhatabı belirtilmiş

 
 

 

 

 


Yetkisiz  taraflardan siparişler

Sözleşmenin reddi

Bir sözleşme içeriğinin reddi

Teslim edilen malın tesellümünün reddi

Fatura tutarında tahrifat

Fatura tesellümünün reddi

Gizli bilgilerin kötüye kullanımı

(İtibari ilişkiye gereksinim var)

Soldaki kutudaki gibi

 

Gizli bilgilere daha az tehdit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldaki kutudaki gibi

 

Gizli bilgilere daha az tehdit

Bir uygulama içeriğinin reddi

Bir uygulama içeriğinin alındığının reddi

Uygulama içeriğinde tahrifat

Gizli bilgilerin kötüye kullanımı

Görüşme içeriğinin reddi

Kabul etmeme ihbarının alındığının reddi

 

(Güvene dayanmayan ilişkiler)

 

 

 

Yetkisiz  taraflardan siparişler

Sözleşmenin reddi

Bir sözleşme içeriğinin reddi

Teslim edilen malın tesellümünün reddi

Fatura tutarında tahrifat

Fatura tesellümünün reddi

Gizli bilgilerin kötüye kullanımı

(Ticaretin iptali olmadığından tehdit daha çok)

Soldaki kutudaki gibi

Gizli bilgilere daha az tehdit

 

 

 

 

 

Soldaki kutudaki gibi

Gizli bilgilere daha az tehdit

Şirket kullanıcılar ve gereksinimler

Daha büyük-daha küçük şirketler
Çoklu kullanıcılar

Az sayıda kullanıcılar
Genişleyen bölge

Daha küçük şirketler arasında çoklu kullanıcılar

 

 

Şekil 6: Muhataplardan gelen tehditler

 

(2) Şirket içi işlemler

Internet’in yaygınlaşması şirket içi bilgi sistemlerinin içinde çevrimiçi ağların yapımına ve çok sayıda kuruluşu birbirine bağlayan çevrimdışı ağların kurulmasına yol açmıştır. Bu şartlar altında, başa çıkılması gereken güçlüklerden biri de güvenlik olup, çoğu kişi bu sorunu dış faktörlere bağlamaktadır.

Ancak, aslında, bazı araştırmacılar güvenlikle ilgili sorunların çoğuna dahili faktörlerin neden olduğunu açıklamışlardır.

Hasar nedenlerinin ayrıntısı

Virüsler
%27

 

 
 

 

 


Dahili
(Kasti)
%18

 

Dahili
(kazaen)
%31

 

Harici
%15

 

 

 

 

Şekil 7: Hasar nedenlerinin ayrıntısı

Kaynakça: Information Week/Ernst and Young/Data General (Ekim 1996 itibariyle)

Harici kurumlarla veri alışverişi de göz önünde bulundurularak, şirket içi elektronik noterliğe olan ihtiyaçlar tespit edilmelidir.

‡@ Şirket ve Kurumlarda kendi kendine işleme ilişkin karşılaşılan sorunlarla uğraşmaya yönelik tedbirler

Karar verme süreci, çeşitli onay süreçlerine ait verilerin kaydı ve saklanması (değişken, sabit)

□” İşlem kaydı

‡A Yeni Bilgi Altyapısından gelen tehditlere karşı tedbirler

Şebekeden gelen tehditler: Yanlış beyan, bilgi sızdırma (hatta girerek)

□” Onaylama ve erişim gelişimi

‡B Yeni Bilgi Sistemlerinin dışında ortaya çıkan Elektronik Bilgi için Güvenlik ve Güvenilirlik Tedbirleri

İşçiler ve Şirketler arasındaki kontratlar ve senetler. □” Fiili sonuçların varlığı ve saklama içeriği kayıtları.

‡C Kişiler dışında Güven ve Güvenilirliğin sürdürülmesi

Şirketlerin şeffaflığı, hesap denetiminin kabulü, □” Güvenli ve güvenirlikli sistem işletimi

 

(3) Özet

 

Gerek şirketler arası ticaret gerekse şirket içi işlemler modelleri (güvenilirlik ve güveni garantilemenin) gerekliliğine işaret etmektedirler. Âciliyet derecesi ticaret bilgisinin değeriyle birlikte değişkenlik gösterir.

 

Anlamayı kolaylaştıracak bir örnek olarak, elektronik noterlik için ticari bilgiler üzerindeki gereksinimlerin seviyesi büyük çaplı bir ticari işlem ile küçük çaplı bir ticari işlem arasındakinden farklı olacaktır. Taraflar arasındaki gizlilik ile kredi şartlarının boyutları da bir tarafın ilgisini etkileyecektir.

Elektronik Ticaret henüz yeni başlamış olduğundan, elektronik noterliğe ilişkin tüm gereksinimlere (ve tanımlara) henüz açıklık getirilemiyor. Bu nedenle, daha çok fiili örneklerin toplanması gereklidir.

 

6.         Elektronik Ticaret Muhatabının Görüş Noktasından Güvenlik ve Güvenilirliği Sağlama Mekanizmaları.

            (1)        Elektronik noterlikten istenen gereksinimler  ve işlevler

Elektronik noterlikten istenen işlevler gereksinimler bazında aşağıdaki şekildeki gibi  özetlenebilir:

 

Elektronik Noterlik gereksinimleri bakımından
Gerekli Elektronik Noterlik İşlevleri

 

 

·          ·         

 

·          ·          Gönderenin tanınması

·          ·          Zaman mührü

·          ·          Değişikliklerin önlenmesi

·          ·          Değişikliklerin Algılanması

·          ·          Geldi Teyidi

·          ·          Asıl nüsha onayı elektronik saklama

·          ·          İşlem kaydetme

 • Erişim denetimi / kaydetme
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Şekil 8: Elektronik Noterlikten Beklenen İşlevler

 

(2) Elektronik Noterlikten Beklenen İşlevlerin tanımlamaları

 

 1. Göndericinin tanımlanması: göndericiyi tanımlayan işlevler
 2. Zaman Mührü: Dijital bilgiye tarih ve saat eklenir
 3. Tahrifatın ortaya çıkarılması: dijital bilgi üzerindeki tahrifatı ortaya çıkarıcı işlevler
 4. Geldi Teyidi: dijital bilginin belirtilen alıcı tarafından alındığını teyit eden işlevler.
 5. Orijinalliği garantilenmiş bilginin elektronik olarak depolanması: bilginin orijinalliğini garanti edici elektronik depolama işlevlerinin sağlanması
 6. Onay işlevleri: onay işlemlerini kaydedici işlevler.
 7. Erişim denetimi ve kaydetme: veri tabanlarına erişimi denetleyen ve kaydeden işlevler.

 

(3) Elektronik noterlikten ve ilgili teknolojilerden beklenen işlevler

 

Tablo 1 elektronik noterlikten beklenen işlevlerin kurulmasına ilişkin teknolojileri liste halinde göstermektedir, bunlara dijital imza, şifreleme, zaman mührü, dijital kasa ve erişim denetimi teknolojileri dahildir. Teknolojilerin teker teker tanımlarına yer verilmemiştir.

 

Tablo 1 Elektronik Noterlik ve İlgili Teknolojilerden beklenen İşlevler

Elektronik Noterlikten Beklenenler

İlgili Teknolojiler vs’den beklenenler

Zaman Mührü

Zaman Mührü vurma (GMT)

Tahrifatın Önlenmesi

Şifreleme

Tahrifatın Algılanması

Şebekeler Üzerinde Dijital bilgi: Depolanacak olan
Dijital imza: MAC (onaylayıcı)

Varış Teyidi

Dijital İmza

Orijinalliği garantili bilginin
elektronik olarak depolanması

MAC, şifreleme, erişim denetimi ve dijital kasa

İşlemlerin Kaydedilmesi

Onaylama, dijital imza, MAC, Şifreleme,
erişim denetimi, ve dijital kasa

Erişim denetimi ve kaydı

Onaylama, erişim denetimi, ve dijital kasa

(4) Elektronik Noterlik (tasdik) hizmetleri

a) Zaman Tasdiki

 

İlgili taraflar dışında bir kişi tarafından verilen tarih ve zaman (üçüncü şahıs)

(i) Zaman Mührünün amaçları

Örnek: Daha yüksek güvenirlikli dijital saklama (bilgi tahrifatını önlemek için)

a. Bir dijital belgenin mevcut olduğu durumda

Örnek: Bir patent fikri

b. Elektronik Ticaret

Örnek: Kamu İhaleleri (dijital ticarethane), ve bekleme süresi.

c. Dijital uygulama ve dosyalama

(ii) Diğerleri

b) İçerik varlığının Tasdiki

Dijital bilginin kim tarafından, hangi içerikle ve ne zaman gönderilmiş olduğunun bir üçüncü şahıs için tasdiki

(i) İçerik Tasdikinin amaçları

(ii) İçerik tasdiki için gereksinimler

Kim (Kiminle): Onaylama

Ne zaman: Zaman mührü (sınırlı hallerde)

Ne: İçeriğin varlığı (bit dizini) (özel kuruluşların iletişim gizliliğini sağlamaları gerekiyor)

c) Teslimin tasdiki

Bir göndericiden gelen dijital bilginin teyitli teslim tasdiki

(i) Teslim Tasdikinin amaçları

Örnek: Sipariş Fişi

(ii) Teslim Tasdikinin devreye alınması

d) Genel Dijital Depolama

Dijital bilgiler kanıt olarak saklanır

(i) Amaçlar

(ii) Gereksinimler (tahmini)

e) Yasal Dijital Saklama

Kanunla tanımlanan Dijital Belge Saklaması

(i) Cari durumlar

(ii) Alt komite tarafından önerilen dijital koruma gereksinimleri

(5) Elektronik Noterlik modelleri ve her modelin işlevleri arasındaki farklar ve örnekler

İlgili tarafların iktisadi ve elverişlilik yönlerini de göz önünde bulundurarak gerekli noterlik işlevlerini devreye sokmaları gerekmektedir, böylelikle işletim için gerekli tahmini maliyet I<II<III<IV modellerinde gösterildiği gibi yapılabilir.

Bu nedenle, modellerin seçimi ticari muhatapla olan güvene dayalı ilişkilere göre, bilginin değerine göre (tutar, gizlilik vs.) ve zaman tasdiki gibi dijital koruma gereksinimlerine göre yapılmalıdır.

Aşağıda elektronik Noterlik kuruluş modellerinin tarifleri, her model için hizmet fizibilitesi (örnek: Model IV de zaman tasdiki devreye alınacaktır) ve bu modellerin tipik örnekleri verilmiştir.

 

a) Elektronik Noterlik Modelleri

Elektronik ticarette veri alışverişi için muhtelif modeller tasarlanabilir. Bu modeller Şekil 9 da özetlenmiştir.

Model

Açıklama

(Noterlik dairesi,
Postane)

 

Özel

 

Kamu

 
IV

Ticaretle uğraşan taraflar kamu veya özel olduklarına bakılmaksızın genelde tanınan üçüncü taraf kuruluşça sağlanan ve tanınan elektronik özellikleri paylaşırlar.

Ticari işlem bilgileri kısmen veya tamamen bu üçüncü taraf kuruluş aracılığıyla mübadele edilir. (NetDox servisi)

Dijital İmza

 

Müşterek Özellik

 

Özellik
a

 

Özellik
b

 
III

Genelde tanınan elektronik özellikler ticaretle uğraşan taraflarca müştereken ve dahili olarak paylaşılırlar.

Örnek olarak, ticari işlem bilgileri standart güvenlik protokollerinin program yapısında bulunduğu E-Posta, Internet EDI uygulamaları vs. kullanılarak mübadele edilir.

 

 

Model

Açıklama

 

 

Özellik
b

 

Özellik
a

 
II

Ticari işleme taraf olanlara özgü elektronik özellikler dahili olarak entegredirler, ve garanti ve güvenlik kısımları kullanımı sadece ilgili taraflara ait olan mekanizmalar tarafından sağlanır.

Örnek olarak, ticari işlem bilgilerinin mübadelesinin tabi olduğu şifreleme ayarlarıyla taraflar arasında önceden yapılan düzenlemeyle içerik biçimleri v.s. belirtilir.

(Bu durum geleneksel EDI’ye benzer)

Konu
b

 

Konu
a

 
I

Ticarete taraf olanlar arasında, teminat ve güvenlik garanti edici bir elektronik özellik yoktur.

Örnek olarak, Bünyesinde güvenlik sistemi bulunmayan E-Posta sistemlerini kullanarak ticari işlemlerle ilgili bilgi alışverişi yapan taraflar.

 

Şekil ): Elektronik Noterlik Modelleri

 

b) Her Elektronik Noterlik Modeli için İşlevler arasındaki farklılıklar

Noterlik sistemi için gerekli işlevler arasından, Model III, ilgili taraflar arasındaki dijital platform, zaman tasdikinin kurulması bakımından güçlüklere sahiptir. Bunun nedeni ilgili bir tarafça verilen zaman mührünün bütünlüğünün tasdik edilememesidir.

Kişisel yönetimin bağımsız olması nedeniyle, üçüncü bir tarafça yapılan dijital saklama daha güvenli gibi görünmesine karşın, daha güvenli koruma sistemleri üzerinde çalışılmakta ve geliştirilmektedir. Böylece, insan faktörü etkisi azaltılmış olacaktır. Bunun sonucu olarak da, ilgili taraflarca işletilen müşterek dijital üzerine zaman tasdiki ve güvenli dijital koruma kurulmuş olacaktır.

Elektronik Noterlik Modeli e göre işlevler arasındaki farklılıklar            ☼: Mümkün, x: mümkün değil veya çok zor

Model

Tasdik Yetkilisi

Üçüncü Taraf Tehdidi

Elektronik noterlik gereksinimleri

Posta Teslimi

Sabit Tarih

Sızıntılar

Sahte

Düzeltme

Düzeltme Algılama

Zaman

İçerik Varlığı

Teslim Teyidi

Elektronik Saklama

Saklama Vergisi

(Noterlik dairesi,
Postane)

 

Özel

 

Kamu

 
IV

Kullanım

_

_

_

_

_

_

_

_

_


Not


Not

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Dijital İmza

 

Müşterek Özellik

 

Özellik
a

 

Özellik
b

 
III

Kullanım

_

_

_

_

_

_

 

Özellik
a

 

Özellik
b

 

 
II

_

x

x

_

_

Konu
a

 

Konu
b

 
I

_

x

x

x

x

x

x

x

x

x

_

_

Not 1: Medeni Hukuk Yaptırım Kanunu sabit bir tarihi şart koşmaktadır. Noterlik Bürosundan çalıştırılan Noterlik işlemleri (noterlik belgelerinin hazırlanması, özel olarak imzalanmış belgelerin tanınması ve diğerleri) esas olarak adalet bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Şekil 10: Elektronik Noterlik Modeli bazında işlevler

 

c) Gerçek Elektronik noterlik Örnekleri

Model

Temsili Kullanım vakaları ve
Elektronik Ticarete  etkilerinin beklentisi

(Noterlik dairesi,
Postane)

 

Özel

 

Kamu

 
IV

Komple Kanıtlama Yetkisiyle birlikte, Üçüncü tarafça tanınabilir Tarih, içerik onaylı posta ve sorumluluğun bittiğine ilişkin ihbar. Elektronik olarak tutulan noterlik belgeleri ile kira kontratları için yasal yönde geliştirilmelerin yapılması gereklidir.

Süre sonunun önemli bir anlamı bulunduğu kamu ihaleleri ve Zaman mührü gerektiren elektronik uygulamalar vs. Güvenilirliği yüksek içerik tasdikleri, teslim belgeleri ve elektronik saklama imkanları kullanarak problem süresi azaltılabilir ve böylece hasar asgaride tutulabilir. Bu, orijinal nüshayı  garanti etmenin yöntemlerinden biridir.

Dijital İmza

 

Müşterek Özellik

 

Özellik
a

 

Özellik
b

 
III

Eğer tasdik altyapısını, açık anahtar ve dijital imzayı kullanabilirsek, ilk kez çok sayıdaki belli kontrat tarafları arasında önceden bir temel anlaşma imzalamadan önce işlem yapmak için elektronik yöntemi kullanabileceğiz. Ayrıca, mesaj göndereni kontrol ederek içerikteki yanlış ifadeleri yakalayabilir ve böylece yüksek değerlikli işlemler ve son derece gizli işlemleri güvenle yapabileceğiz.

 

 

Model

Temsili Kullanım vakaları ve
Elektronik Ticarete  etkilerinin beklentisi

 

 

Özellik
a

 

Özellik
b

 
II

Ticari işleme taraf olanlar arasında şifreleme ve kurallar kullanıldığından, birçok sayıda şirket arasında son derece gizli ticari işlemler gerçekleştirilecektir. Ancak ilk ticari işlemde kabul etmeme (örnek olarak: alındıyı kabul etmeme) ve kötü niyetli düzeltmelerden korkulduğu durumlarda bu vaka uygun olmayacaktır.

Konu
b

 

Konu
a

 
I

Ticarete taraf olanlar arasında güvene dayalı bir ilişkinin tesis edilmiş olması durumunda, ticarete konu ürünler sınırlıdır ve ticari işlem tutarı düşük ve sabit bir biçimdedir, bu model kabul edilebilir.

Geçmişte, elektronik yöntem esas olarak telefon ve faksla yapılmaktaydı.

 

Şekil 11: Tipik Örnekler

 

(6) Elektronik Noterlik Sisteminin Yönetimi

Kullanıcı tipine ve hizmete göre kamu kuruluşları, özel kurumlar ve şirket içi işlevler tarafından çok sayıda yönetim sistemi devreye konulabilir.

Yönetimle ilgili olarak, ilgili kuruluşların rolleri üzerine daha detaylı görüşmeler bekliyoruz kullanıcılar açısından daha ekonomik avantajlar ve elverişlilik konusunda daha fazla düşünceye gereksinim vardır.

Elektronik Noterlik Sistemini İşleten Birimler (Örnekler)

Özel bir kuruluşun elektronik noterlik sistemi tarafından muntazam teknik hususlar ve çözümlerin sağlanması bir şirket içi sistemi için esastır.

Kullanıcı Birim                                  İçerik                                     Müşteri         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Şekil 12: Elektronik Noterlik İdari Birimleri.

 

7. Elektronik Noterlik Organizasyonu açısından Gereksinimler

Eğer Elektronik Noterlik Merkezi (Varsayımsal isim) kurulursa, bunun hizmet işlevleri, sorumluluk tayini ve boyutları ile biçimi ve işletimi (örnek: işlemler arası) konusunda somut görüşmelerin yapılması gerekecektir. Aşağıdaki hususlar halen görüşülmekte olduğundan, bunların tanımlarını buraya almadık:

 

(1)    (1)    Elektronik Noterlik Merkezi hizmetlerinin sınıflandırılması

(2)    (2)    Elektronik Noterlik Merkezi için Gereksinimler

(3)    (3)    Elektronik Noterlik Merkezinin Arasal işleyebilirliği

(4)    (4)    Elektronik Noterlik Merkezinden Doğrulama birimlerine bağlantılar

(5)    (5)    Elektronik Noterlik Merkezinin Sorumluluk kapsamı

(6)    (6)    Elektronik Noterlik Merkezini tesisteki güçlükler

 

8. Elektronik Noterlilik Emniyetini tesisteki güçlükler ve öneriler.

Aşağıdaki hususlar şimdi görüşülmekte olduğundan, bunları kısaca tarif edeceğiz:

 

(1) Öğeler

a) Uzlaşma

Elektronik Ticarette Karşılaşılan sorunlara teknolojik sorunlar da dahil olup, bunlar kısa süre içinde görüşülecektir. Bu gerekliliği karşılayıcı mekanizmalara ihtiyaç vardır.

b) Ticaretten men ederek atma

Ticaretten men ederek atmayla ilgili uygunluk ve yöntemlerin üzerinde daha fazla durmak gerekliliği vardır, örnek olarak bir ticari işleme müdahale etmiş veya haksız ticaret yapmış olan bir taraf. Örnek olarak bu tarafa ait bilgiler yayımlanır.

c) Yetki denetimi

(i) Kişisel Özellikler
Yetki denetiminin bir parçası olarak, yaşı küçük olan bir kişiye erişim yasağı getirilmeli. Örnek olarak, kişi cyber-mağazaya erişebilmeli fakat alışveriş yapamamalı gibi.

(ii) Bölgeler üzerinde kısıtlama

Bir bölgenin geçerliliği veya uygunluğu denetlenmeli, örneğin, siparişin ihracat yapılması yasak olmayan bir bölgeden verildiğinin doğrulanması.

d) Ticaretin izlenmesi

Şebeke üzerindeki ticaret faaliyeti ihtilafa yol açabilecek örneğin görüntü verilerinin yasa dışı kopyalanmasını, veya anormal miktarda elektronik para akışını önlemek için izlenmelidir.

 

e) İdari olanakların Sınıflandırılması

Elektronik Ticarette yer alan tarafların elektronik ve idari olanaklarla teçhiz edilmiş olmaları gerekir. Bu olanaklar bir takım kriterlere tabi tutulmalı ve sonuçlar verimli ticarete destek olmak için yayımlanmalıdır.

 

f) Şirketlerin Sınıflandırılması

Elektronik Ticaretle uğraşan şirketlerin inanılabilirliğini kapsamlı biçimde değerlendirmelerine yardımcı olmak üzere kullanıcılara referans veriler temin edilmelidir.

g) Hasar tazmini

Elektronik Ticaretten kaynaklanan zarar veya hasar (bir tarafa veya üçüncü kişiye hasar) bir tür sigorta veya garanti ile tazmin edilecektir.