Make your own free website on Tripod.com

Madde 111

Gelirin dağıtımı:
Madde 111 - (Değişik birinci fıkra: 16/11/1989 - 3588/7 md.) 109 uncu madde
uyarınca yatırılıp ortak hesapta toplanan paralar, her üç ayda bir o yerdeki
ilgili noterlere veya bu Kanuna göre görevlendirilmiş noter vekili varsa veki-
le, eşit miktarda ödenir. Ödemenin şekli oda genel kurulunun yıllık olağan top-
lantısında tespit edilir.
Yukarıki fıkrada gösterilen üç aylık süre dolmadan evvel, her hangi bir
sebeple noterlik meslekinden ayrılan veya başka bir noterliğe naklen atanan no-
terin hissesi, sürenin sonu beklenilmeksizin kendisine veya mirasçılarına der-
hal ödenir.