Make your own free website on Tripod.com

Madde 10

Stajın ilanı:
Madde 10 - Staj için başvurma istemi yukarıdaki maddede yazılı hususlarla
birlikte istem tarihinden itibaren on gün içinde o yerin belediye ve adliye
dairesinin münasip bir yerinde onbeş gün süre ile asılmak suretiyle ilan olunur.
Açık delil veya vakıalar göstermek şartiyle herkes bu süre içinde kaydın
yapılmaması için odaya itirazda bulunabilir.