Make your own free website on Tripod.com

Madde 109

ONUNCU KISIM
Gelirleri Dağıtılacak Olan İşlemler (1)

Noterlikler ortak cari hesabı:
Madde 109 - (Değişik: 16/11/1989 - 3588/6 md.)
Bir asliye mahkemesinin yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması
veya bir ilin belediye sınırları içinde birden çok asliye mahkemesi yargı çev-
resinin yer alması halinde bu yerlerde her yıl, harç veya damga vergisine tabi
değeri, 30.000 gösterge rakamının o yılın bütçe kanununda gösterilen memur maaş
katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak meblağdan fazla olan noterlik işlemle-
rinin yapılmasından elde edilen her çeşit ücret ve noter hissesi tutarının
% 15'ini aşmamak üzere Noter Odası Yönetim Kurulunca tespit edilecek oranı alı-
konulduktan sonra kalanı işlemi yapan noterlikçe, milli bir bankada açtırılan
(Noterlikler ortak cari hesabı)na en geç işlemin yapıldığı günü takibeden (5)
iş günü içinde yatırılır. Noterlikler ortak cari hesabı, takvim yılı başından
önce o yerdeki noterliklerin bağlı bulunduğu oda yönetim kurulunca açtırılır
ve durum Türkiye Noterler Birliğine bildirilir.
Noterler, yukarıdaki fıkrada gösterilen noterlik işlemlerini, kanuni bir
sebep olmaksızın yapmaktan hiçbir surette kaçınamazlar.
--------------------------
(1) Bölüm başlığı "Belirli Noterliklerde Yapılması Gereken İşlemler" iken,
16/11/1989 tarih ve 3588 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değiştirilmiş ve
metne işlenmiştir

KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)