Make your own free website on Tripod.com

Madde 115

  Kesin giderin alınması:                           
  Madde 115 - (Değişik: 16/11/1989 - 3588/9 md.)               
  Kesin giderin dökümü, işleme ait kağıtların dairede kalan aslı ve örnekle- 
ri ile ilgilisine verilen asıl nüshasına, asıl nüsha dairede kalmışsa verilen  
örneklerden birine yazılır ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılacak    
seri numaralı özel makbuzdan iki nüsha düzenlenir. Gider dökümü asıl ve örnek- 
ler için ayrı ayrı gösterilir.                         
  Makbuzun birinci nüshası masrafı ödeyen ilgilisine verilir; ikinci nüshası 
dairede saklanır.