Make your own free website on Tripod.com

Madde 12

Staja kabul, ret veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesi kararı:
Madde 12 - Oda yönetim kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay
içinde 11 inci maddede yazılı raporu da gözönünde tutarak, adayın stajyer lis-
tesine kabul edilip edilmemesi veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesi hakkında
gerekçeli bir karar verir.
Bu karar aleyhine, oda yönetim kurulu üyeleri, kararın verildiği yer Cumhuriyet
savcısı ve alakalı, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Türkiye
Noterler Birliğine itirazda bulunabilir.
Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep
reddedilmiş sayılır. Bu takdirde bir aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş
gün içinde, staj isteminde bulunan, Türkiye Noterler Birliğine itiraz edebilir.
Oda yönetim kurulunun kabul kararı ve Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kuru-
lunun itiraz üzerine verdiği karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinleşir.
Adalet Bakanlığı kararı aleyhine staj isteminde bulunan veya Türkiye Noterler
Birliği Danıştay'a başvurabilirler.