Make your own free website on Tripod.com

Madde 120

Zamlı yatırma:
Madde 120 - Noterler 119 uncu maddede gösterilen süre içinde harç, vergi ve
resim bedellerini ilgili daireye yatırmadıkları veya bu süre içinde posta veya
banka aracılığı ile ilgili daireye havale etmedikleri takdirde, yatırma için ta-
nınan son günü izliyen ilk 30 gün içindeki yatırmalarda % 10, müteakıp her 30
gün için ise ayrıca % 2 gecikme zammı öderler. Bu zam Türkiye Noterler Birliği-
nin göstereceği milli bir bankadaki hesaba ödenerek alınacak 2 nüsha makbuzdan
biri ilgili daireye ibraz edilmek suretiyle gecikmiş harç, vergi ve resim bedel-
leri yatırılır. Noterin, bu makbuzu ibraz edememesi halinde, tahsilatı yapan me-
mur keyfiyeti Türkiye Noterler Birliğine bildirir.
Harç, vergi ve resmin ilgili daireye geç yatırılması veya hiç yatırılmaması
hallerine ilişkin diğer kanunlar hükümleri saklıdır.