Make your own free website on Tripod.com

Madde 119

  Harç, vergi ve resim bedellerinin yatırılması:               
  Madde 119 - (Değişik birinci fıkra: 16/11/1989-3588/11 md.) Noterler 118 in-
ci madde uyarınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçları aşağıda yazılı süre 
içinde ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve aynı süre içinde  
yatırmakla yükümlüdürler.                            
  Beyannameler her ayın 1 ile 15 inci ve 16 ile sonuncu günlerine ait iki dev-
re için hazırlanır ve her ayın 15 inci ve son gününü takibeden 7 iş günü içinde 
ilgili dairelere verilir.                            
  (Değişik: 16/11/1989-3588/11 md.) Beyannamelerin, ait oldukları döneme iliş-
kin vergi, resim ve harç tahsilatının ayrı ayrı toplamları ile bu dönemde yapı- 
lan işlemlerin birinci ve sonuncusunun yevmiye numarası da yazılmak suretiyle  
toplam sayısını gösterecek şekilde ve üç nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur. 
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)
  (Dördüncü fıkra Mülga : 16/11/1989 - 3588/17 md.)              
  Noter, yatırmakla yükümlü olduğu parayı, ikinci fıkradaki süreler içinde  
posta veya banka havalesi ile ilgili daireye gönderebilir. Bu halde, havale mak-
buzu da beyanname nüshaları ile birlikte ilgili daireye ibraz edebilir.     
  Noterlerin ilgili dairelere vereceği iki nüsha beyannameden bir nüshası ve 
eki makbuz nüshaları o dairede kalır. Diğer nüshaya (Kapsadığı para vezneye ya- 
tırılmıştır) veya (Kapsadığı paranın posta veya banka havalesi ile gönderildiği-
ne dair makbuz ibraz edilmiştir) şerhleri verilerek, resmi mühür ve imza ile  
onaylandıktan sonra, notere geri verilir. Noter bu nüshayı 71 inci madde uyarın-
ca vereceği aylık cetvel ile birlikte Türkiye Noterler Birliğine gönderir. Ya- 
tırdığı para için ilgili daireden alacağı makbuz noterlikte saklanır.      
  Beyannamenin şekil ve düzenleme tarzı ile bu maddenin uygulanma şekli Ada- 
let ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir.