Make your own free website on Tripod.com

Madde 118

İKİNCİ BÖLÜM
Harç, Vergi ve Resimlerin Tahsil Şekli

Makbuz karşılığında tahsil ve noter hissesi:
Madde 118 - Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar dolayısıy-
le özel kanunları uyarınca ödenmesi gereken vergi, harç ve resimler makbuz kar-
şılığında tahsil olunur.
Şu kadar ki, noterler tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarları üze-
rinden yüzde üç oranında noter hissesi alırlar.
Bu hissenin noterlere ödenmesi, beyiye aidatlarının ödenmesine ilişkin hü-
kümler dairesinde yapılır.