Make your own free website on Tripod.com

Madde 117

Fazla alınan ücretler:
Madde 117 - (Değişik birinci fıkra: 16/11/1989-3588/10 md.) Noterler tara-
fından fazla ücret alındığı veya sarfına gerek kalmadan tebligat ücreti bulun-
duğu harçlara ait zamanaşımı süresi içinde anlaşılırsa, beher şahıstan fazla
alınan kırk gösterge rakamının ücretin alındığı yılın Bütçe Kanunda gösterilen
memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağı aşan ücretler Adalet
Bakanlığı tarafından ilgilisine iade ettirilir ve Bakanlık, ödeme için notere
yapılacak tebligattan Birliğe bilgi verir. Masrafı noter tarafından verilmek
suretiyle yapılan tebligata rağmen ilgilisine bir ay içinde parasını almaz veya
fazla alınmış olan ücretten beher şahsa düşen kısmı yukarıda gösterilen miktar
kadar veya daha az olursa, Türkiye Noterler Birliğine gönderilir. Para gönderil-
mediği takdirde Birlik bu husustaki kararını İcra ve İflas Kanununun ilamların
icrası hakkındaki hükümleri uyarınca yerine getirtir.
Yukardaki fıkralar hükümlerinin uygulanması, ayrıca disiplin cezası veril-
mesine engel değildir.