Make your own free website on Tripod.com
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
PERSONEL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç :

Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri Türkiye Noterler Birliğinde, Noter Odalarında çalışan memur, sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetlilerin, çalışma şartlarını, niteliklerini, hak ve yükümlülüklerini, atama, ilerleme, nakilleri ile ve diğer özlük işlerini düzenler.

Kapsam :

Madde 2- Bu yönetmelik hükümleri Türkiye Noterler Birliğinin merkez teşkilatında ve Noter Odalarında çalışan tüm personel hakkında uygulanır.

Hukuki Dayanak :

Madde 3- Bu Yönetmelik, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 136. İç Çalışma Yönetmeliğinin 97. maddesi uyarınca çıkartılmıştır.

Tanımlar :

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen :

 1. Bakanlık deyimi; Adalet Bakanlığını,
 2. Birlik Deyimi; Türkiye Noterler Birliğini,
 3. Oda deyimi; Türkiye Noterler Birliğine bağlı Noter Odalarını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
PERSONEL POLİTİKASI VE İLKELERİ

İstihdam Şekilleri :

Madde 5- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarının hizmetleri Memurlar, Sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetliler eliyle yürütülür.

 1. Memurlar : Asıl ve sürekli görevlerde çalıştırılan kadrolu personeldir.
 2. Sözleşmeli Personel : Türkiye Noterler Birliği çalışanlarında özel bir meslek bilgisine, tecrübesine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren işler için görevlendirilen ve kadrolu memur ve hizmetli personel dışında sözleşme ile çalıştırılan personeldir. (Genel Sekreter, Sayman, Danışman, Müfettiş, Doktor gibi)
 3. Geçici Personel : İhtiyaç duyulduğunda bir yıldan az süreli olarak sözleşme ile çalıştırılan personeldir. (Bu gibi personelde askerlik şartı aranmaz.)
 4. Hizmetliler : Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarının asli ve sürekli görevlerini yerine getirebilmesi için lüzumlu olan destek ve yan hizmetlerde çalışan kadrolu personeldir. (Odacı, Şoför, Kaloriferci, Teknisyen vs. gibi)

Görev, Sorumluluk ve yasaklar :

Madde 6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun “Görev ve Sorumluluklar” hakkında 6-16 ncı maddeleri ile “yasaklar”a ilişkin 26-31 inci maddeleri ile İş Kanununun bu konudaki hükümleri Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarının bütün çalışanları hakkında da uygulanır.

Personel Politikası :

Madde 7- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarının personel politikası, mevzuatta verilen görevlerin gecikmeye meydan verilmeden yürütülmesini sağlamak, yapılan işlerin kalitesini yükseltmek ve verimlilik içinde hizmetin en rasyonel şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Temel İlkeler :

Madde 8- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarının personel politikasının dayandığı başlıca temel ilkeler şunlardır.

 1. Personeline yeterlik ve yeteneğine göre çalışma, yetişme ve gelişme imkanlarını sağlamak.
 2. Başarılı personeli imkanlar ölçüsünde teşvik etmek, ödüllendirmek, maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamak.
 3. Görev ünvanlarının genel kadro standardına ve hizmet birimlerinin organizasyon yapısına göre uygun olmasını sağlamak,
 4. İşin gerektirdiği nitelikleri taşıyan personelin işe alınmasını ve işin gereğine uygun olarak çalıştırılmasını sağlamak,

Kadroların Tespiti :

Madde 9- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında hizmetlerin gerektirdiği bütün görevler için, görevi, ünvanı, adet ve derecesi belirtmek suretiyle kadrolar bir cetvel halinde Birlik Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu, kadroları gerek gördüğünde birimler arasında aktarabilir.

Kadroların Hazırlanması ve Kabulü :

Madde 10- Hizmetlerin gerektirdiği kadrolar bütçe olanakları gözönünde bulundurularak, Türkiye Noterler Birliğinde Birlik Yönetim Kurulunun, Odalarda ise Noter Odası Yönetim Kurulunun teklifi ve Birlik Yönetim Kurulunun kabulü ile Birlik Kongresinin onayıyla kesinleşir.

İKİNCİ KISIM
PERSONEL ALINMASI, GİRİŞ, ATAMA, ADAYLIK, KADEME İLİRLEMESİ,
DERECE YÜKSELMESİ, DIŞARIDAN ATAMA VE NAKİL
 
BİRİNCİ BÖLÜM
PERSONEL ALINMASINDA UYULACAK USUL VE ŞARTLAR
 

Personel Olabilme Şartları :

Madde 11- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında işe alınabilmek için :

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Yaşı 18’den küçük, 40’dan büyük olmamak, (Noterlikler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından naklen alınacak memurlar ile sözleşmeli personel için 40 yaş şartı aranmaz).
 3. En az lise ve denge okul mezunu olmak, (hizmetliler için en az ortaokul mezunu olmak).
 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 5. Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanıl iflas gibi yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü bulunmamak,
 6. Askerlik hizmetini yapmış veya hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak,
 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 8. Türkiye Noterler Birliği veya Noter Odalarından iki defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,
 9. Türkiye Noterler Birliği, Noter Odası veya Noterliklerden daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkarılmış olmamak,

Özel olarak doğrudan doğruya Genel Sekreterlik, Saymanlık, Müdür ve Müdür Yardımcılığı gibi görevlere atanacak kimselerin ayrıca Fakülte veya Yüksek okul mezunu olmaları zorunludur.

Giriş Sınavı :

Madde 12- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında ilk defa memuriyete alınacakların yarışma sınavını kazanmaları şarttır.

Memurluğa tayin edilecekler için yapılacak ilan, yarışma sınavının usul ve şekilleri, sınav kurulları ve görevleri Birlik Yönetim Kurulunca belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
ATAMA, ADAYLIK, KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİ
DIŞARIDAN ATAMA, NAKİL VE VEKALET

Atama :

Madde 13- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında atamalar belgeleri tamamladıktan sonra,

A- Türkiye Noterler Birliğinde :

 1. Birlik Genel Sekreteri ve Birlik Saymanı sözleşmeli olduğu takdirde Birlik Yönetim Kurulunca,
 2. Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, Şef Yardımcısı ve memur kadrolarına Birlik Genel Sekreterinin teklifiyle Birlik Yönetim Kurulunca,
 3. Hizmetli kadrolarına Genel Sekreterin teklifi ile Birlik Başkanınca,

B- Noter Odalarında :

 1. Müdür, Şef, Şef yardımcısı ve memur kadrolarına Oda Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Birlik Yönetim Kurulnca,
 2. Hizmetli ataması Oda Yönetim Kurulunca yapılır.

Personelin işine son verilmesinde aynı esaslara uyulur. Ancak nakil yoluyla atamalar, Birlik Yönetim Kurulunca yapılır.

İlk defa göreve atananların atamanın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren haklı engelleri olmaksızın, en geç 15 gün içinde göreve başlamaları esastır. Aksi halde atama işlemi iptal edilir.

Adaylık :

Madde 14- Adaylık sözleşmesi ile belirlenen adaylık süresi, işe ilk defa giren personelin göreve uyumunu sağlamak ve işe devamında yararlı olup, olmadığına karar vermek için uygulanan bir deneme süresidir. Bu süre 6 aydan az ve 1 yıldan fazla olamaz. Bu fıkra sözleşmeli personel hakkında uygulanmaz.

Avukatlar, müdürler ve teknik hizmetlerde çalışacak personel hakkında bu maddenin uygulanıp uygulanmaması hususunda Birlik Yönetim Kurulu karar verir. Resmi kuruluşlarda daha önce çalışmış ve asaleti onaylanmış olanlardan, naklen atananlar adaylığa tabi tutulmayabilir. İlk 6 ayın sonunda, aday olumlu sicil almamış ise, ya işten çıkartılır veya adaylık süresi 6 ay daha uzatılır.

Asaletin Onaylanması :

Madde 15- Adaylık süresi içinde başarılı olan ve bu süreler sonunda olumlu sicil alan aday personelin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetili makamın onayı ile asaleti onaylanarak asli memurluğu atamaları yapılır.

Sicil Tutma Zorunluluğu :

Madde 16- Birlik ve Odalarda çalışan personel için her yıl Aralık ayında bir sicil fişi doldurulur. Sicil fişleri gizli olup, aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

 1. Memur ve hizmetliler için siciller öncelikle Şefleri ve ikinci müdürleri tarafından,
 2. Şefler ve Müdür Muavinleri için öncelikle Servis Müdürleri ve ikinci olarak Genel Sekreterler tarafından,
 3. Müdürler için doğrudan Genel Sekreter tarafından doldurulur. Ancak Saymanlığı bağlı birim müdürlerinin sicilleri Sayman tarafından düzenlenir.

Odalarda sicillerin düzenlenmesinde ilk amir, Oda kadrosuna göre Şef veya Müdür olup, ikinci sicil amirleri Oda Başkanlarıdır.

Bu siciller gerektiğinde incelenmek üzere Birlikte Genel Sekreterlikçe saklanır.

Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi :

Madde 17- Birlik ve Odalarda personelin yükselmesi açık kadro bulunması halinde, sicil ve yetenek durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle, Birlikte Birlik Yönetim Kurulu, Odalarda Oda Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır.

Dışarıdan Atama :

Madde 18- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarının memur ve hizmetlileri arasında açık olan görevi yapabilecek yetenekte ve Yönetmelikte yazılı şartları taşıyan memur ve hizmetli bulundukça dışarıdan bu göreve atama yapılmaz.

Nakil ve Görev Değişikliği :

Madde 19- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında çalışan personelin merkez teşkilatındaki birimler arasında veya odalar arasında nakil ve görev değişikliği çalıştığı birimin muvafakatı ve Birlik Yönetim Kurulunun onayıyla yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VEKALET İŞLERİ

Vekalet Görevi

Madde 20- Kadrolu ve sözleşmeli personelin bu bölümde belirtilen nedenlerle görevinden ayrılması üzerine bu görev, atamaya yetkili amirin onayı ile vekaleten gördürülür. Vekaleten görevlendirilmelerde eş düzeydekilerin birbirlerine, astın üste vekalet etmesi esastır.

Vekil Çalıştırılabilecek Durumlar :

Madde 21- aşağıdaki hallerde vekil çalıştırılabilir.

 1. Görevlinin ölümü,istifa veya başka bir göreve atanması gibi nedenlerle kadronun boşalması,
 2. Bu Yönetmelikte belirtilen izinleri kullanma ,
 3. Görevden geçici olarak uzaklaştırılma,
 4. Geçici bir süre askere alınma,
 5. Geçici görevle ayrılma,
 6. Özel Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak başka bir kamu kuruluşunda görevlendirilme,
 7. Eğitim için geçici olarak görevden ayrılma,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVİN SONA ERMESİ

İşten Çıkarılma ve Görevin Sona Ermesi Halleri :

Madde 22- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında çalışan her statüdeki personelin işten çıkarılmaları ve görevlerinin sona ermesi halleri şunlardır.

 1. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yazılı şartlardan herhangi birine haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya bunların sonradan kaybedilmesi,
 2. İki yıl üst üste olumsuz sicil alınması,
 3. Bu Yönetmeliğin disiplin hükümlerine göre işten çıkarılması,
 4. Çekilme (İstifa),
 5. 1475 sayılı İş Kanununu 13, 16 ve 17 nci maddelerine göre sözleşmenin fesh edilmesi,
 6. Şahsın kendi isteği ile emekli olması,
 7. Ölüm.

Birinci ve ikinci bent hükümlerine göre göreve son verme, atamaya yetkili kurulların alacakları bir karar ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
PERSONELİN HAK VE SORUMLULUKLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ÜCRET, SOSYAL YARDIMLAR VE HAKLAR

Ücret :

Madde 23- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında çalışan personelin ücreti, Birlik Yönetim Kurulunca tespit edilecek prensiplere göre belirlenir.

Ödenek ve Fazla Mesai Ücreti :

Madde 24- a) Kadrolu personele görevinin getirdiği özel bilgi, beceri veya yabancı dil gerektiren hallerde Birlik Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ödenek verilebilir.

b) Fazla mesai ücreti, Birlik Merkezinde ve Odalarda çalışan personele, Yönetimce gerekli görülen hallerde günlük çalışma saatleri dışında yapılan çalışmaları için fazla mesai ücreti ödenir.

Sözleşmeli Personel :

Madde 25- Sözleşmeli personele ödenecek aylık ücret, aynı kadro ünvanında, kadrolu olarak çalışan emsali personele ödenen aylık ücretten az ve bu meblağın 2 katından fazla olmamak kaydı ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Geçici Personel :

Madde 26- Geçici personele verilecek aylık ücret, Birlik Yönetim Kurulunca tespit olunur. Temininde güçlük çekilen veya özel uzmanlığı gerektiren hallerde 65 yaşını geçmiş olsa dahi, geçici personel çalıştırılabilir.

Sosyal Yardımlar :

Madde 27- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında görevli her statüdeki personele ücret dışında, Devlet Memurları Kanununda belirtilenden çok olmamak üzere aile, doğum, ölüm ve benzeri sosyal yardım yapılabilir.

İkramiye :

Madde 28- Her statüdeki personele, ödeme tarihleri bütçe durumuna göre belirlenmek suretiyle, ikramiye verilebilir. Birlik ve Odalarda ilk defa göreve başlayanlar için Yönetim Kurulunun belirlediği miktar üzerinden ve Çalıştıkları süreye isabet eden oranda (kıstelyevm) ikramiye ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİNLER

Çalışma Saatleri :

Madde 29- Noterler Birliği teşkilatı ile Noter Odalarında sürekli çalışan personelin haftalık çalışma süresi 40 saattir. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri Birlik Yönetim Kurulunca tespit olunur. Yapılacak tespitte yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kadrolu ve sözleşmeli personele gerektiğinde çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılabilir.

İzinler :

Madde 30- Birlik merkez teşkilatı ile Noter Odalarında çalışan personele İş Kanununda gösterilen şekil ve şartlarla izin verilir.

a) Yıllık izin : Birlik Merkez Teşkilatı ile Noter Odalarında çalışanların yıllık izin hakları, göreve başladıkları günü izleyen bir yılın tamamlanması ile doğar. Daha önce Birlik Merkez Teşkilatında veya Noter Odalarında çalışan personelin izin sürelerinin hesabında önceki hizmetleri de nazara alınır. Bu personele İş Kanununda gösterilen şekil ve şartlarla aşağıdaki sürelerde yıllık izin verilir.

1 yıldan 5 yıla kadar hizmeti olanlara 12 gün,
5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmeti olanlara yılda 18 gün,
15 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara yılda 24 gün yıllık izin verilir.

Dışarıdan atanan Genel Sekreter, Sayman, Genel Sekreter Yardımcısı ve Servis Müdürlerine yıllık izinleri Başkanlık Divanınca, diğer personele ise servis müdürlerinin teklifi ile Genel Sekreter tarafından verilir. Oda personeline izinler Oda Başkanınca verilir.

b) Mazeret izni : Birlik personeline İş Yasasının gerektirdiği izinler dışında, kabul edilebilir bir mazeret bildirmesi halinde bir yıl içinde 10 günü geçmemek üzere Genel Sekreter veya Başkan tarafından izin verilebilir. Oda personeline Oda Başkanınca aynı izin verilebilir.

Hastalık Raporları :

Madde 31- Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında çalışan personelin hastalığı halinde raporlu sayılabilmesi için S.S.K. Hastahanesi, olmayan yerlerde Devlet Hastahanesi veya Sağlık Ocağı tabiplerinden alacakları raporları ibraz etmeleri zorunludur.

Resmi bir hekime onaylatılmış olsa dahi özel doktor raporları geçerli sayılmaz.

Rapor gereği personelin izinli sayılması halinde bunların ücret ve ikramiyeleri hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EMEKLİLİK, KIDEM TAZMİNATI, DEVİR VE TESLİM

Emeklilik :

Madde 32- Birlik ve Odalarda çalışan personelin emeklilikleri İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Emekliye Ayrılma :

Madde 33- Emekliye ayrılma şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

Türkiye Noterler Birliği ve Noter Odalarında çalışan personelin İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre asgari hizmet, yaş haddi, malûllük ve diğer sebeplerle emekliliğini hak etmiş bulunanlar kendi istekleri ile emekliye ayrılabilirler.

Kıdem Tazminatı :

Madde 34- Yasal şartların tahakkuku halinde, görevinden ayrılan personele yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenir.

Devir Teslim :

Madde 35- Başka bir göreve atanan, her ne sebeple olursa olsun ayrılan kadrolu veya sözleşmeli personel saklamakla sorumlu olduğu para veya para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç ve gereçleri ve benzerlerini devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUK

Görev Kuralları :

Madde 36- Birlik ve Oda personeli görevlerini dikkat ve itina ile en iyi şekilde yapmak zorundadırlar. Personel görevini yaparken ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve amirlerin emirlerini bilmek ve iş ilişkilerini hiyerarşik düzen içinde yürütmekle yükümlüdür.

Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde boşluk bulunması veya açıklık olmaması halinde personel en yakın yetkili amire başvurarak alacağı emre göre hareket eder.

Personel amirinin verdiği emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Amir tarafından verilen emir yasalara aykırı ise, durum emri verene bildirilir. Amir ısrar eder ve emrini yazı ile yenilerse cezayı gerektiren bir suç olmamak koşuluyla görevli personel emri yerine getirir. Bu takdirde sorumluluk emri verene aittir.

Kanunen suç olan emir hiçbir şekilde yerine getirilmez. Yerine getiren memur sorumluluktan kurtulamaz.

Personel amirinden aldığı emri konusu suç olmadığı halde yanlış değerlendirme ile suç sayar ve yerine getirmezse amir gecikmenin zarar getireceği hallerde hizmetin diğer bir görevli tarafından yapılmasını sağlar. Gerekirse kendi yapar. Görevi yerine getirmeyen veya savsaklayan görevli hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Sorumluluk :

Madde 37- Devir zorunluluğu olan görevlerde çalışanlar, devir işlemi tamamlanmadıkça ayrılamazlar. Personel görevinin ifası sırasında Birliğin yararlarını ön planda tutmak ve Birliği zarara sokacak eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.

Personel görevleri icabı haberdar oldukları işlem ve bilgileri saklamak zorunda olup, bunların açıklanması disiplin cezası verilmesini gerektirir.

Personelin bir suç işlemesi halinde haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır. Bu konudaki Noterlik Kanununun özel hükümleri saklıdır.

Personelin suç teşkil etmesi bile sair olumsuz hareketlerinden dolayı kendilerine disiplin cezası verilebilir ..

Ödüllendirme :

Madde 38- Görevin zamanında ve noksansız yapılması normal olup, ödüllendirmeyi gerektirmez. Görevlerini olağanüstü gayret göstermek suretiyle büyük zararların doğmasını önleyen veya başarılı hizmet veren personele, amirlerinin teklifi üzerine Birlik Yönetim Kurulunca iki aylık ücret tutarını geçmemek üzere nakdi veya ayni ödül verilir.

Takdirname (Başarı Belgesi) :

Madde 39- Görevlerinde olağanüstü ve başarılı görülen personele amirlerinin teklifi üzerine Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunca takdirname de verilebilir.

Takdirname sicile geçer ve yükselmelerde gözönünde tutulur.

Noterlerle İlişkiler :

Madde 40- Birlik ve Oda personelinin Noterler ile ilişkilerinde dürüstlük ve vakardan ayrılmamak koşulu ile sürat, kolaylık ve nezaketle hizmet ifa etmesi ve eşit işlem yapması görevi gereğidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASINI
GEREKTİREN FİİL VE HALLER

Disiplin Cezasının Tanımı :

Madde 41- Hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Yönetmelik kapsamına giren personelden kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve amirlerince mevzuat çerçevesinde verilen emirleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayan veya yasaklanan işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası uygulanır.

Disiplin Cezaları :

Madde 42- Birlik ve Oda personeline verilecek disiplin cezaları şunlardır :

 1. Uyarma Cezası,
 2. Kınama Cezası,
 3. Aylıktan Kesme Cezası,
 4. Meslekten Çıkarma Cezası,

Uyarma Cezası :

Madde 43- Personele, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini bir yazı ile bildirmektir.

Uyarma cezasını gerektiren Fiil ve Haller şunlardır :

 1. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
 2. Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,
 3. Belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak,
 4. Hiyerarşik kademelere riayet etmeksizin usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
 5. Vakara yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,
 6. Görevini veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
 7. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

Kınama Cezası :

Madde 44- Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller aşağıda sıralanmıştır.

 1. Verilen emir ve görevlerin tam zamanında yapılmasında, görev mahallinde belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
 2. Görevi sırasında amire hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,
 3. Noterlere nezaketsiz davranmak,
 4. Resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyaları kaybetmek,
 5. Resmi araç ve gereç veya benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
 6. İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
 7. İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
 8. Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak, bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
 9. Verilen emirlere itiraz etmek,
 10. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
 11. Huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

Aylıktan Kesme Cezası :

Madde 45- “Aylıktan Kesme” personelin brüt aylığının 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren Fiil ve Haller şunlardır.

 1. Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde belirlenen usül ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
 2. Özürsüz olarak bir gün işe gelmemek,
 3. Resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
 4. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
 5. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
 6. Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
 7. İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,
 8. Toplu müracaat ve şikayet etmek,
 9. Hizmet içinde resmi sıfatların gerektirdiği itimat ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
 10. Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak,
 11. Yükümlü bulunduğu halde devir teslim işlerini tamamlamadan yeni görev yerine gitmek,
 12. Dışarıdaki kimseler aracılığı ile usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

Görevden Çıkarma Cezası :

Madde 46- Görevden çıkarma personelin Birlik ve Noter Odalarında bir daha herhangi bir göreve alınmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir.

Görevden çıkarma cezasının verilmesini gerektiren Fiil ve Haller şunlardır.

 1. İdeolojik veya siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla topulu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
 2. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak veya bunları herhangi bir yere asmak veya teşhir etmek,
 3. Amirine ve mahiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
 4. Resmi sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
 5. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
 6. Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
 7. Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
 8. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işletmek,
 9. İşyerine ait para ve malları zimmetine geçirmek,
 10. Tahrif, sahtekarlık, iş alet ve vasıtalarını tahrip veya tahribe teşvik, sabotaj, şantaj, hırsızlık ve bunlara eşdeğer fiil ve hareketlerde bulunmak,
 11. Kasıtlı olarak veya ağır ihmalleri ile kuruluşumuzu önemli sayılabilecek zarara uğratmak, riske maruz bırakmak veya bu tür fiil ve hallere göz yummak,
 12. Herne şekilde olursa olsun görevi kötüye kullanmak ve çıkar sağlamak,
 13. İş sahiplerinden rüşvet almak,

Yönetmelikte Sayılmayan Kusurlu Haller :

Madde 47- Herhangi bir hareketin yukarıdaki maddelerde sayılmış olmaması bu fiil ve hallerin cezasız kalmasını gerektirmez. Bu durumda, kusur yönetmelikte belirtilen fiil ve hallerin hangisine en yakın veya benzeri olarak görülürse bu fiil ve hallere takdir edilen ceza verilir.

Kusurlu fiil ve hallerin bu yönetmelikte belirtilenlere benzememsi halinde, ağırlık derecesine göre bu yönetmelikteki cezalardan biri verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Tekerrür :

Madde 48- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin tekerrürü halinde bir derece daha ağır olan ceza uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN KOVUŞTURMASI ORGANLARI

Kovuşturma Açmaya ve Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Organlar :

Madde 49- Personel hakkında disiplin kovuşturması açacak ve disiplin cezası verecek organlar şunlardır :

 1. Birlikte görevli hizmetli, memur, şef ve müdürler için disiplin kovuşturması Genel Sekreter tarafından yapılır. Verilecek ceza Başkanın onayı ile kesinleşir.
 2. Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve dışarıdan atanan Sayman için disiplin kovuşturması, Divanda görevli Genel Sekreter ve Sayman dışındaki Başkanlık Divanı üyelerinden biri tarafından yapılır. Verilecek ceza Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
 3. Oda personeli için disiplin kovuşturması Oda Başkanı tarafından yapılır. Verilen ceza Oda Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir

Disiplin Cezalarına İtiraz :

Madde 50- Yetkili organlar tarafından verilen disiplin cezalarına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz olunabilir. Onay mercii, kararı itiraz ile birlikte değerlendirir.

Kesinleşen kararlara, bu kararın tebliğinden itibaren yine 15 gün içinde Birlik Yönetim Kurulu nezdinde de itiraz olunabilir. Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşen kararların dahi bir kere daha incelenmesi aynı süre içinde istenebilir.

Savunma Hakkı :

Madde 51- Savunması alınmadan personel hakkında hiçbir disiplin cezası verilmez.

Hakkında disiplin kovuşturması yapılan personel, disiplin cezası vermeye yetkili amirin 10 günden az olmamak üzere verecekleri süre içinde yazılı olarak savunmasını yapar.

Verilen süre içinde savunmasını yapmayan personel, savunmada bulunmaktan vazgeçmiş sayılarak, kovuşturmaya devam edilir.

Cezaların Uygulanması :

Madde 52- Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

Aylıktan kesme cezası tebliğ tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

Disiplin Cezalarının Sicile İşlenmesi :

Madde 53- Kesinleşen disiplin cezaları personelin siciline işlenir. Görevden çıkarma cezasından başka disiplin cezası verilmiş olan personel, uyarma ve kınama cezalarının kesinleşmesinden en az 5 yıl, diğer cezaların kesinleşmesi tarihinden itibaren en az 10 yıl sonra atamaya yetkili merci’e bir dilekçe ile başvurarak hakkında verilmiş olan disiplin cezalarının sicilinden silinmesini isteyebilir.

Bu personelin yukarıda yazılı süreler içinde davranışları bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse cezaların sicilinden silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü yeniden düzenlenir.

Zaman Aşımı :

Madde 54- Disiplin kovuşturmasını gerektiren hallerde, kovuşturma açtırmaya yetkili amirin konuyu öğrendiği tarihten itibaren 3 ay geçtikten sonra soruşturma açılamaz. Görevden çıkarma cezasını gerektiren fiiller için bu süre 6 aydır. Kovuşturma açtırmaya yetkili amirin konuyu öğrendiği tarih, ihbar ve şikayete ilişkin başvuruların resmi kayıtlara geçtiği tarihtir.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde olay zaman aşımına uğrar.

Zararların Tazmini :

Madde 55- Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketleri ile bir zarara yol açan personele disiplin cezası verilmekle birlikte sebep olduğu zararlar da tazmin ettirilir.

BEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Diğer Mevzuatın Uygulanacağı Haller :

Madde 56- Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında 1512 sayılı Noterlik Kanunu, Noterlik Kanunu Yönetmeliği, Türkiye Noterler Birliği İç Çalışma Yönetmeliği ve 1475 sayılı İş Kanunundaki hükümler uygulanır.

Kaldırılan Hükümler :

Madde 57- İşbu Yönetmelikte düzenlenen konularda daha önce uygulanan hükümler kaldırılmıştır.

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Noterler Birliği Merkez Teşkilatı ve Noter Odalarında görevli personelin bulundukları kadrolar kazanılmış hak olarak muhafaza edilir ve intibakları buna göre yapılır.

Yürütme :

Madde 58- Bu Yönetmeliğin Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Yürürlük Tarihi :

Madde 59- İşbu Yönetmelik Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunca kabulü ile yürürlüğe girer.

 


NOT :

 1. Bu Yönetmeliğin arkasına, personel ve ücretlere ilişkin olarak Birlik Yönetim Kurulunun aldığı prensip kararları,
 2. Birliğin en son Kongrede kabul edilen kadro cetvel eklenecek.

AYRICA :

 1. Personel için her yıl düzenlenmesi gereken sicil fişi bastırılacak,
 2. Personel hakkındaki sicil durumu ile disiplin cezalarının işleneceği bir sicil defteri bastırılacak,