Make your own free website on Tripod.com

Madde 101

Tutanak:
Madde 101 - Noter tarafından düzenlenecek tutanak:
1. Tutanağın düzenlendiği yeri ve tarihi (Rakam ve yazı ile),
2. (Değişik:2/4/1998 - 4358/3 md.) İlgilinin kimliği, adresi ve vergi kimlik numarasını,
3. İlgili noter tarafından tanınmıyorsa, kimliği hakkında getirilen ispat belgesini,
4. Tutanağın konusunu,
5. İlgilinin, varsa tercüman, bilirkişi ve tanıkların imzalariyle noterin
imza ve mührünü, Kapsar.
Şu kadar ki, emanet tutanağında, emaneti alma ve verme şartları da gösterilir.