Make your own free website on Tripod.com

Madde 102

Tutanak şeklinde yapılacak işlemler:
Madde 102 - Bu kanunun 61 ve 62 nci maddelerinde yazılan işlemler tutanak
şeklinde yapılır.