Make your own free website on Tripod.com

Madde 106

İhtarname ve ihbarname:
Madde 106 - Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname:
1. İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
2. İhtar ve ihbar konusunu,
3. İstemde bulunanın imzasını,
4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), Kapsar.
İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere ge-
tirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir.