Make your own free website on Tripod.com

Madde 107

Defter onaylanması:
Madde 107 - Noterler, defter onaylamasını özel kanununda gösterilen şekilde yaparlar.
Özel kanununda hüküm bulunmıyan hallerde defter onaylaması, defterin baş ve
son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılmak ve her sayfası numaralanıp
mühürlenmek suretiyle yapılır.