Make your own free website on Tripod.com

 

NOTERLİK KANUNU

KABUL TARİHİ 18/01/1972 RESMİ G.TARİHİ 05/02/1972 DÜSTUR NO 5 TERTİP 11
KANUN NO 1512 RESMİ G. NO 14090 DÜSTUR SAYFA 408
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : NOTERLİK MESLEĞİ
Madde   2 : NOTERLİKLERİN KURULMASI VE YETKİ ÇEVRESİ
Madde   3 : BİRDEN ÇOK NOTERLİK AÇILMASI VE NOTERLİĞİN KAPATILMASI
Madde   4 : NOTERLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
İKİNCİ KISIM
NOTERLİK MESLEĞİNE KABUL
Madde   5 : NOTERLİĞE KABUL ŞARTLARI
Madde   6 : AYRIK HALLER
Madde   7 : STAJİYERLİK ŞARTLARI
Madde   8 : STAJİYERLİKLE BİRLEŞEMİYEN İŞLER
Madde   9 : STAJİYERLİK İÇİN BAŞVURMA
Madde 10 : STAJIN İLANI
Madde 11 : RAPOR
Madde 12 : STAJA KABUL, RET VEYA KOVUŞTURMA SONUNA KADAR BEKLENMESİ KARARI
Madde 13 : STAJIN BAŞLANGICI
Madde 14 : STAJİYER ADEDİNİN TESPİTİ VE STAJIN HANGİ NOTER YANINDA YAPILACAĞI
Madde 15 : STAJ SÜRESİ VE STAJİYERİN GÖREVLERİ
Madde 16 : STAJA AİT RAPORLAR
Madde  17: ADALET BAKANLIĞININ KARARI
Madde 18 : NOTERLİK BELGESİNE SAHİP OLANLARIN DEFTERİ
Madde 19 : ADRES BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 20 : STAJDA ÜCRET
Madde 21 : STAJİYERİN SORUMLULUĞU
ÜÇÜNCÜ KISIM
NOTERLİĞE ATAMA
BİRİNCİ BÖLÜM
İLAN VE BAŞVURMA USULÜ
Madde 22 : İLAN
Madde 23 : BAŞVURMA USULÜ
İKİNCİ BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİĞE ATAMA
Madde 24 : İLAN ÜZERİNE ATAMA
Madde 25 : TEKLİF ÜZERİNE ATAMA
Madde 26 : TEKLİFİN REDDOLUNMASININ SONUCU
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF NOTERLİKLERE ATAMA
Madde 27 : ATAMA USULÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 28 : NAKİL YOLU İLE ATAMA
Madde 29 : NOTERLİĞİN KAPATILMASI VEYA İSTİFA YOLU İLE NOTERLİKTEN AYRILANLARIN ATANMA İSTEĞİ
Madde 30 : GÖREVE BAŞLAMA, VAZGEÇME VE İSTİFA ETMİŞ SAYILMA
BEŞİNCİ BÖLÜM
DÖRDÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER
Madde 31 : DÖRDÜNCÜ SINIF NOTERLİĞE İNDİRME
Madde 32 : DÖRDÜNCÜ SINIF NOTERLİKLERİN YÖNETİMİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
NOTERE VEKALET VE İMZA YETKİSİ
Madde 33 : BOŞALAN NOTERLİĞİN VEKALETEN YÖNETİMİ
Madde 34 : GEÇİCİ BİR SÜRE İŞTEN AYRILMALARDA VEKALET
Madde 35 : ENGEL HALİNDE VEKALET
Madde 36 : İMZA YETKİSİ
BEŞİNCİ KISIM
NOTERLERİN ANDİÇMESİ, TEMİNATI, İMZA VE MÜHÜR ÖRNEKLERİ
Madde 37 : NOTERLERİN ANDİÇMESİ
Madde 38 : TEMİNAT
Madde 39 : İMZA VE MÜHÜR ÖRNEKLERİ
ALTINCI KISIM
NOTERLİK DAİRESİ
Madde 40 : DAİRENİN NİTELİĞİ VE KİRALANMASI
Madde 41 : EVRAK VE DEFTERLERİN TEMİNİ VE İMHASI
Madde 42 : PERSONEL
Madde 43 : BAŞKATİP
Madde 44 : NOTER KATİBİ OLABİLME ŞARTLARI
Madde 45 : SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLUĞU
Madde 46 : HİZMETLİLERİN YAPAMIYACAĞI GÖREVLER
Madde 47 : YILLIK İZİN VE MAZERET İZNİ
Madde 48 : İŞ MEVZUATI HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Madde 49 : NOTERLİK DAİRESİNİN DEVRİ
YEDİNCİ KISIM
NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE HAKLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 50 : NOTERLİK GÖREVİ İLE BİRLEŞMİYEN VE NOTERLERİN YAPMAKTAN YASAKLI OLDUKLARI İŞLER
Madde 51 : NOTERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Madde 52 : NOTERLERİN TATİLDE İŞ YAPMAK YASAKLIĞI VE AYRIK HALLER
Madde 53 : EMREDİCİ HÜKÜMLERE UYMA ZORUNLUĞU
Madde 54 : MESLEK SIRRI
Madde 55 : EVRAK VE DEFTERLERİN GİZLİLİĞİ
Madde 56 :  YAŞ TAHDİDİ
İKİNCİ BÖLÜM
İZİN VE HASTALIK
Madde 57 : NOTERLERİN İZNİ
Madde 58 : İZİN SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ
Madde 59 : NOTERLERİN HASTALIKLARI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM
SEKİZİNCİ KISIM
NOTERLERİN GÖREVLERİ
BİRİCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK
Madde 60 : NOTERLERİN GENEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLER
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL OLARAK
Madde 61 : TESPİT İŞLERİ
Madde 62 : EMANET İŞLERİ
Madde 63 : EMANET SAKLANMASI
Madde 64 : EMANETİN PARA OLMASI
Madde 65 : EMANETLERİN ZAMANINDA ALINMAMASI VEYA GİDERLERİNİN ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM
Madde 66 : EMANETİN HAZİNEYE İNTİKALİ
Madde 67 : EMANETLERDE HAK SAHİBİ
Madde 68 : DEFTER ONAYLAMAK
Madde 69 : VASİYETNAME VE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA İLGİLİ İŞLER
Madde 70 : TEBLİGAT İŞLERİ
Madde 71 : AYLIK VE YILLIK İŞ CETVELLERİ VERİLMESİ
DOKUZUNCU KISIM
NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
NOTERLİK İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKLİ GENEL HÜKÜMLER
Madde 72 : HUKUKİ İŞLEMLER VE İLGİLİLERİ
Madde 73 : İLGİLİNİN SAĞIR, KÖR VEYA DİLSİZ OLMASI
Madde 74 : İLGİLİNİN TÜRKÇE BİLMEMESİ
Madde 75 : İMZA YERİNE İŞARET, MÜHÜR VEYA  PARMAK İZİ KULLANILMASI
Madde 76 : YASAKLILIK
Madde 77 : NOTERLİK İŞLEMİNİ HUKUK HAKİMİNİN YAPMASI
Madde 78 : TANIKLAR İÇİN DİĞER YASAKLILIK SEBEPLERİ
Madde 79 : BAŞKALARI ADINA İŞLEM YAPTIRACAKLARDAN ARANACAK BELGE
Madde 80 : FOTOĞRAF YAPIŞTIRILMASI
Madde 81 : NOTERLİK İŞLEMLERİNDE ÇIKINTI, DEĞİŞTİRME, FESİH, İPTAL VE DÜZELTME
Madde 82 : NOTERLİK İŞLEMLERİNİN HÜKÜMLERİ
Madde 83 : GÖREVİN DAİRE DIŞINDA YAPILMASI
İKİNCİ BÖLÜM
DÜZENLEME
Madde 84 : ŞEKİL
Madde 85 : TUTANAKTA BULUNACAK DİĞER KAYITLAR
Madde 86 : TUTANAĞIN OKUNMASI
Madde 87 : İLGİLİNİN OKUMA VE YAZMA İMKANINA SAHİP OLMAMASI
Madde 88 : TUTANAĞA EKLENECEK BELGELERİN HÜKMÜ
Madde 89 : DÜZENLEME ŞEKLİNDE YAPILMASI ZORUNLU İŞLEMLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ONAYLAMA
Madde 90 : ŞEKİL
Madde 91 : ONAYLAMA ŞARTLARI
Madde 92 : ONAYLAMA ŞERHİNİN İHTİVA EDECEĞİ HUSUSLAR
Madde 93 : MÜHÜR, TARİH, PARMAK İZİ VE İŞARETİN ONAYLANMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖRNEK VERME
Madde 94 : KİMLERE ÖRNEK VERİLEBİLECEĞİ
Madde 95 : HAKİMİN İZNİ İLE ÖRNEK VERİLMESİ
Madde 96 : BELİRLİ BİR KISMIN ÖRNEĞİNİ VERMEK
Madde 97 : ÖRNEĞİN DAİREDE SAKLANMASI
Madde 98 : FOTOKOPİ VE BENZERİ USULLERLE ÖRNEK ÇIKARMA
Madde 99 : YABANCI DİLDEKİ KAĞIDIN ÖRNEĞİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER İŞLEMLER
Madde 100 : BÖLÜMÜN KAPSAMI
Madde 101 : TUTANAK 
Madde 102 : TUTANAK ŞEKLİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Madde 103 : ÇEVİRME İŞLEMİ
Madde 104 : ÇEVİRMENİN BAŞKA YERDE YAPTIRILMASI
Madde 105 : TİCARİ PROTESTO
Madde 106 : İHTARNAME VE İHBARNAME
Madde 107 : DEFTER ONAYLAMASI
Madde 108 : TESCİL
ONUNCU KISIM
BELLİ İŞLEMLERDE YAPTIRILMASI GEREKEN İŞLEMLER
Madde 109 : NOTERLİKLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE İLANI
Madde 110 : NOTERLİKLER ORTAK CARİ HESABI
Madde 111 : GELİRİN DAĞITIMI
ONBİRİNCİ KISIM
NOTERLERİN ALACAĞI ÜCRET, VERGİ, HARÇ VE RESİMLERİN TAHSİL ŞEKLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
NOTERLERİN ALACAKLARI ÜCRETLER
Madde 112 : ÜCRET TARİFESİ
Madde 113 : SAYFA HESABI
Madde 114 : GİDERİN AVANS OLARAK ALINMASI
Madde 115 : KESİN GİDERİN ALINMASI
Madde 116 : GİDERİN PAYLAŞTIRILMA ŞEKLİ
Madde 117 : FAZLA ALINAN ÜCRETLER
İKİNCİ BÖLÜM
HARÇ, VERGİ VE RESİMLERİN TAHSİL ŞEKLİ
Madde 118 : MAKBUZ KARŞIĞINDA TAHSİL VE NOTER HİSSESİ
Madde 119 : HARÇ, VERGİ VE RESİM BEDELLERİNİN YATIRILMASI
Madde 120 : ZAMLI YATIRMA
ONİKİNCİ KISIM
NOTERLERİN SORUMLULUKLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLE
Madde 121 : GÖZETİM VE DENETİM YETKİSİ
Madde 122 : NOTERLİKLERİN TEFTİŞİ
Madde 123 : İŞTEN EL ÇEKTİRME
Madde 124 : SORUŞTURMA ŞEKLİ
İKİNCİ BÖLÜM
NOTERLERE UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI
Madde 125 : GENEL OLARAK
Madde 126 : DİSİPLİN CEZALARI
Madde 127 : ESKİ CEZALARIN ETKİSİ
Madde 128 : SAVUNMA HAKKI
Madde 129 : NOTER OLMADAN ÖNCEKİ EYLEM VE HAREKETLER VE NOTERLİKLERDEN AYRILANLARIN DURUMU
Madde 130 : KOVUŞTURMA MERCİİ VE KOVUŞTURMA KARARI
Madde 131 : KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM
Madde 132 : KOVUŞTURMA USULÜ
Madde 133 : DURUŞMA YAPILABİLMESİ
Madde 134 : DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ, TAKDİR VE KARAR ÇOĞUNLUĞU
Madde 135 : TANIK VE BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ
Madde 136 : DURUŞMA TUTANAĞI
Madde 137 : İSTİNABE TALİMATININ YERİNE GETİRİLMESİ
Madde 138 : TANIK VE BİLİRKİŞİLERİN ÇAĞIRILMASI
Madde 139 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN REDDİ VE İSTİNKAFI
Madde 140 : KARAR VE İTİRAZ
Madde 141 : İTİRAZI İNCELEME MERCİİ VE KARARLARIN ONAYI
Madde 142 : CEZA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARININ DİSİPLİN CEZALARINA ETKİSİ Madde 143 : DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI
Madde 144 : TANIK VE BİLİRKİŞİ GİDERLERİ
Madde 145 : DİSİPLİN CEZALARININ YERİNE GETİRİLMESİ, PARA CEZASI VE SAİR GİDERLERİN ÖDENME ŞEKLİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NOTER STAJİYERLERİNE UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI
Madde 146 : DİSİPLİN CEZALARI
Madde 147 : DİSİPLİN CEZASINI VERECEK KURUL VE İTİRAZ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NOTER KATİPLERİ VE KATİP ADAYLARINA UYGULANACAK DİSİPLİN CEZALARI
Madde 148 : DİSİPLİN CEZALARI
Madde 149 : DİSİPLİN CEZASINI VERME YETKİSİ
Madde 150 : İTİRAZ
BEŞİNCİ BÖLÜM
NOTERLER, GEÇİCİ YETKİLİ NOTER YARDIMCILARI, NOTER VEKİLLERİ İLE KATİPLERİ VE KATİP ADAYLARININ İŞLİYECEKLERİ VE BUNLARA KARŞI İŞLENECEK SUÇLAR
Madde 151 : GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR
Madde 152 : GÖREVLİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
Madde 153 : KOVUŞTURMA İZNİ
Madde 154 : KOVUŞTURMA USULÜ
Madde 155 : İTİRAZ HAKKI
Madde 156 : AĞIR CEZAYI GEREKTİREN SUÇÜSTÜ HALİ
Madde 157 : YASAKLARA AYKIRI HAREKETTE BULUNMAK
Madde 158 : NOTERLERİN İŞLEMLERİNDE TAHRİFAT YAPMALARI
Madde 159 : ONUNCU KISIM HÜKÜMLERİNE AYKIRI EYLEMLER
Madde 160 : GÖZETİM VE DENTİMDEN DOĞAN CEZA SORUMLULUĞU
Madde 161 : AYRIK HÜKÜMLER
ALTINCI BÖLÜM
Madde 162 : NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI
ONÜÇÜNCÜ KISIM
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Madde 163 : GENEL OLARAK0
Madde 164 : ADALET BAKANLIĞININ GÖZETİM VE DENETİMİ VE ORGANLARIN FESHİ
Madde 165 : ÜYELİK
Madde 166 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ
Madde 167 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNİN ORGANLARI
Madde 168 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 169 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BAŞKANLIK DİVANI
Madde 170 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
Madde 171 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLME USULÜ VE SEÇİM DÖNEMİ
Madde 172 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 173 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 174 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU
Madde 175 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ VE TOPLANTILARI
Madde 176 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KONGRESİ
Madde 177 : KONGRENİN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 178 : KONGRENİN GÖREVLERİ
Madde 179 : NOTER ODALARI
Madde 180 : ODAYA KAYDOLMA ZORUNLULUĞU
Madde 181 : NOTER ODALARNIN GÖREVLERİ
Madde 182 : NOTER ODALARININ ÖRGÜTÜ
Madde 183 : NOTER ODASI BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 184 : NOTER ODASI YÖNETİM KURULU
Madde 185 : NOTER ODASI YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 186 : NOTER ODASI GENEL KURULU
Madde 187 : NOTER ODASI GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde 188 : NOTER ODASI GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 189 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNİN GELİRLERİ
Madde 190 : TEBLİĞ USULÜ
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
YABANCI MEMLEKETLERDE NOTERLİK İŞLERİ
Madde 191 : YETKİLİ MERCİ
Madde 192 : DAİRE
Madde 193 : UYGULANMIYACAK HÜKÜMLER
Madde 194 : NOTER ÜCRETİNİN ALINMAMASI
Madde 195 : İMZA VE MÜHÜR ONAYLANMASI
ONBEŞİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 196 : GÖREVE SON VERME
Madde 197 : NOTERLERE AİT HÜKÜMLERİN UYGULANMASI
Madde 198 : YÖNETMELİK
Madde 199 : İMZA VE MÜHÜR ONAYLANMASI
Madde 200 : İŞLEMLERİN FORMÜLLERİ
Madde 201 : TOPLULUK SİGORTASINA GİRMEK ZORUNLULUĞU
Madde 202 : TOPLULUK SİGORTASINA GİREMİYEN NOTERLER
Madde 203 : TİP SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 204 : PRİM BORCUNU VE NOTER AİDATINI ÖDEMEMENİN SONUCU
Madde 205 : EMEKLİLİĞE TABİ GÖREVDEN ÖNCEKİ NOTERLİĞİN KIDEME SAYILMASI
Madde 206 : MESLEK DEĞİŞTİRME
Madde 207 : HARÇLAR KANUNUNUN DEĞİŞEN MADDESİ
Madde 208 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDELER

YÜRÜRLÜK MADDELERİ
Madde 209 : YÜRÜRLÜK TARİHİ
Madde 210 : YÜRÜTEN MAKAM

18/1/1972 TARİHLİ VE 1512 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1512 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

KABUL TARİHİ 12/03/1976 RESMİ G.TARİHİ 13/07/1976
KANUN NO 1512 RESMİ G. NO 15645
BİRİNCİ KISIM
BAŞLANGIÇ
Madde   1 : KONU VE KAPSAM
İKİNCİ KISIM
NOTERLİK DAİRESİNİN YERİNİN TESBİTİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde   2 : NOTERLİK DAİRESİNİN YERİNİN TESPİTİ
Madde   3 : NOTERLİK DAİRESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
ÜÇÜNCÜ KISIM
NOTERLİK DAİRESİNİN İÇ DÜZENİ
Madde   4 : NOTERLİK DAİRESİNE TABELA VE BAYRAK ASILMASI
Madde   5 : NOTERLİK DAİRESİNİN KİRALANMASI, DÖŞENMESİ VE GİDERLERİ
Madde   6 : NOTERLİK DAİRESİNİN BÖLÜMLERİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
NOTERLİK DAİRESİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde   7: NOTERLERİN GENEL VE ÖZEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLEMLER
Madde   8: NOTERLİK PERSONELİ VE SERVİSLERİ
Madde   9: NOTER KATİBİ OLABİLME ŞARTLARI
Madde 10: ÖZEL DURUMDA KATİP ATAMA USULÜ
Madde 11: KATİPLERİN NOTERLİK DEĞİŞTİRMELERİ HALİNDE UYGULANACAK USUL
Madde 12: SÖZLEŞME VE SİCİL TUTMA ZORUNLULUĞU
Madde 13: HİZMETLİLER
Madde 14: PERSONEL ÜCRETLERİ
Madde 15: PERSONELİN TERFİİ VE BUNA BAĞLI İŞLEMLER
Madde 16: PERSONELİN YAŞ TAHDİDİ
Madde 17: SİGORTA ETTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İKRAMİYE
Madde 18: PERSONELİN İZNİNDE UYGULANACAK KURALLAR
Madde 19: KIDEM TAZMİNATI
Madde 20: SERVİSLER
Madde 21: BAŞKATİPLİK SERVİSİ
Madde 22: İŞLEMLER (MUAMELAT) SERVİSİ
Madde 23: HESAP İŞLERİ SERVİSİ VE VEZNE
Madde 24: TEBLİGAT SERVİSİ
BEŞİNCİ KISIM
TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER
Madde 25 : ADALET BAKANLIĞINDA TUTULACAK DEFTERLER
Madde 26 : NOTERLİK BELGESİNE SAHİP OLANLAR DEFTERİ
Madde 27 : NOTERLİK BELGESİNE SAHİP OLANLAR DEFTERİNDEN KAYDIN SİLİNMESİ
Madde 28 : NOTERLİKLER DEFTERİ
Madde 29 : NOTERLER SİCİL DEFTERİ
Madde 30 : NOTERLER SİCİL CÜZDANI
Madde 31 : BAKANLIKÇA TUTULACAK DOSYA VE KARTONLAR
Madde 32 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNDE TUTULACAK DEFTERLER
Madde 33 : KARAR DEFTERLERİ
Madde 34 : SİCİL DEFTERLERİ
Madde 35 : VASİYETNAMELERİN TESCİLİ SÖZLEŞMESİNE GÖRE TUTULACAK DEFTERLER
Madde 36 : MUHASEBE DEFTERLERİ
Madde 37 : DİĞER DEFTERLER
Madde 38 : DİSİPLİN KURULU DEFTERLERİ
Madde 39 : NOTER ODALARINDA TUTULACAK DEFTERLER
Madde 40 : NOTER ODASI ÜYE KAYIT DEFTERİ
Madde 41 : NOTER ODASI KARAR DEFTERİ
Madde 42 : STAJİYER DEFTERİ
Madde 43 : NOTER KATİPLERİ SİCİL DEFTERİ
Madde 44 : NOTERLİKLER ORTAK CARİ HESAP DEFTERİ
Madde 45 : DİĞER DEFTERLER
Madde 46 : NOTERLİKLERDE TUTULACAK DEFTERLER
Madde 47 : YEVMİYE DEFTERİ
Madde 48 : EMANET DEFTERİ
Madde 49 : TESCİL DEFTERLERİ
Madde 50 : MUVAZENE DEFTERİ
Madde 51 : DEĞERLİ KAĞIT DEFTERİ
Madde 52 : TEFTİŞ DEFTERİ
Madde 53 : MUHABERE VE ZİMMET DEFTERLERİ
Madde 54 : PERSONEL SİCİL VE İZİN DEFTERİ
Madde 55 : DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ
Madde 56 :  NOTERLİKTE TUTULACAK DOSYA VE KARTONLAR
ALTINCI KISIM
EVRAK, DEFTER VE SAİR BÜRO MALZEMELERİNİN TEMİNİ İLE EVRAK VE BELGELERİN KORUNMASI VE İMHASI
Madde 57 : EVRAK, DEFTER VE SAİR BÜRO MALZEMELERİNİN TEMİNİ
Madde 58 : SABİT EŞYA VE DEMİRBAŞLARIN KULLANILMASI
Madde 59 : EVRAK BELGE VE DEFTERLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI
Madde 60 : EVRAK VE BELGELERİN İMHASI
YEDİNCİ KISIM
NOTERLİKLERDE KULLANILACAK MÜHÜRLER
Madde 61 : NOTERLİK MÜHÜRÜNÜN ŞEKLİ VE TEMİNİ
Madde 62 : NOTERLİK MÜHÜRÜNÜN KAYBI VE İMHASI
Madde 63 : NOTERLİK MÜHÜRÜNÜN KULLANILMASI USULÜ
Madde 64 : MÜHÜR VE İMZA ÖRNEKLERİNİN GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU
Madde 65 : YAPILDIKLARI ÜLKE DIŞINDA KULLANILACAK NOTERLİK İŞLEMLERİNDE MÜHÜR VE İMZA ONAYI
SEKİZİNCİ KISIM
NOTERLİK STAJI VE STAJİYERİN GÖREVLERİ
Madde 66 : NOTERLİK STAJININ ŞEKLİ
Madde 67 : STAJDA ÜCRET
Madde 68 : STAJIN NE SURETLE YAPILACAĞI
Madde 69 : STAJA AİT RAPOR
Madde 70 : STAJİYERLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Madde 71 : STAJİYERİN DEFTERDEN KAYDININ SİLİNMESİ
DOKUZUNCU KISIM
NOTER VEKALET VE İMZA YETKİSİ
Madde 72 : NOTERE VEKALET
Madde 73 : İMZA YETKİSİ
Madde 74 : YEMİN ŞEKLİ VE YETKİ BELGESİ
Madde 75 : YETKİ DERECELERİ VE İMZA YETKİSİNİN GERİ ALINMASI
ONUNCU KISIM
TEMİNAT
Madde 76 : TEMİNAT PARASININ YATIRILACAĞI BANKALAR
ONBİRİNCİ KISIM
NOTERLİK GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 77 : GÖREV BÖLÜMÜ
ONİKİNCİ KISIM
NOTERLİK AİDATI VE NOTERLİKLER ORTAK CARİ HESABI İLE BUNLARA İLİŞKİN İŞLEMLER (*)
Madde 78 : NOTERLİK AİDATININ GÖNDERİLME ZAMANI VE ŞEKLİ
Madde 79 : NOTERLİKLER ORTAK CARİ HESBI
Madde 80 : ORTAK CARİ HESABA GİREN İŞLEMLERDE ÖRNEK VERME (*)
Madde 81 : UYULMASI GERKEN KURALLAR (*)
Madde 82 : NOTER ODASINCA YAPILACAK İŞLER VE GELİRİN DAĞITIMI
ONÜÇÜNCÜ KISIM
GÖZETİM VE DENETİM
Madde 83 : DENETİM YETKİSİ VE ZAMANI
Madde 84 : DENETİME BAŞLAMA
Madde 85 : DENETİM USULÜ
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
NOTER VE KATİPLERİNE BORÇ PARA VERİLMESİ
Madde 86 : VERİLECEK BORCUN SAPTANMASI
Madde 87 : VADE VE USÜL
Madde 88 : TEMİNAT VE KEFALET
Madde 89 : İSTEMİN KABULÜ VE TAHSİL USULÜ
ONBEŞİNCİ KISIM
NOTERLİK İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR
Madde 90 : KİMLİK TESBİTİNDE İZLENECEK YOL
Madde 91 : YETENEĞİN TESBİTİ
Madde 92 : BAŞKALARI ADINA İŞLEM YAPTIRACAKLARDAN ARANACAK BELGELER
Madde 93 : İŞLEMLERE FOTOĞRAF YAPIŞTIRILMASI
Madde 94 : ÖRNEK VE KİMLERE VERİLEBİLECEĞİ
Madde 95 : ÖRNEK VERME ŞEKİLLERİ
Madde 96 : ÇEVİRME İŞLEMLERİ
Madde 97 : PROTESTO İŞLEMLERİ
Madde 98 : İHTARNAME VE İHBARNAME İŞLEMLERİ
Madde 99 : DEFTER ONAYLAMA İŞLEMLERİ
Madde 100 : ONAYLAMA USULÜ
Madde 101 : ONAYLAMA ŞERHİNDE BULUNACAK HUSUSLAR
Madde 102 : GÖRÜLME KAYDI İLE ONAYLAMA
Madde 103 : ARA (YENİLEME) ONAYLAMASI
Madde 104 : KAPANIŞ ONAYLAMASI
Madde 105 : ÖZEL KANUNLARA GÖRE TUTULAN DEFTERLERİN ONAYLANMASI
Madde 106 : EMANET İŞLERİ
Madde 107 : EMANETLERİN KABUL, SAKLANMA VE İADESİ
Madde 108 : NOTERLİĞİN TEVDİ MAHALLİ OLARAK TAYİNİ
Madde 109 : ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA İLGİLİ İŞLER
Madde 110 : NOTERLİK İŞLEMLERİNİN HUKUK HAKİMİ TARAFINDAN YAPILMASI
ONALTINCI KISIM
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 111 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ VE ORGANLARI
Madde 112 : BİRLİK KONGRESİ
Madde 113 : KONGRE TOPLANTISI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 114 : KONGRE TUTANAKLARI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 115 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
Madde 116 : BİRLİK YÖNETİM KURULU TOPLANTI USULÜ VE KARAR YETER SAYISI
Madde 117 : BİRLİK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ TUTANAKLA TESBİTİ
Madde 118 : BİRLİK YÖNETİM KURULU GÜNDEMİNİN TESBİTİ VE GÖRÜŞÜLME USULÜ
Madde 119 : BAŞKANLIK DİVANI VE GÖREV BÖLÜMÜ
Madde 120 : BAŞKANLIK DİVANININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 121 : BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTILARINDA GÜNDEM TUTANAK VE KARAR YETER SAYISI
Madde 122 : NOTER ODALARININ KURULUŞU VE ODAYA KAYIT OLMA ZORUNLUĞU
Madde 123 : NOTER ODASI GENEL KURULU
Madde 124 : NOTER ODASI YÖNETİM KURULU
Madde 125 : NOTER ODASI GENEL KURULU VE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI
Madde 126 : NOTER ODALARINA UYGULANACAK YÖNETMELİĞİN DİĞER HÜKÜMLERİ
Madde 127 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU
Madde 128 : DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMA USULÜ
Madde 129 : ŞİKAYET VE İHBAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLER
Madde 130 : KOVUŞTURMA AÇILMASI, YÜRÜTÜLMESİ
Madde 131 : DURUŞMA YAPILMASI VE USULÜ
ONYEDİNCİ KISIM
DEĞİŞİK HÜKÜMLER
Madde 132 : İŞLEM KAĞITLARININ HER SAYFASININ İMZALANMASI
Madde 133 : NOTER VEKİLLERİNİN DENETİMİ, ÜCRETLERİ, GÖREV VE YETKİLERİ (*)
Madde 134 : VASİYETNAMELERİN ULUSLARARASI TESCİLİ USULÜ
Madde 135 : VASİYETNAMELERİN NÜFUS DAİRELERİNE BİLDİRİLME USULÜ
Madde 136 : TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ TEŞKİLATI VE İÇ YÖNETMELİK
Madde 137 : YÖNETMELİĞİN DÖRDÜNCÜ SINIF NOTERLİKLERE UYGULANMASI
Geçici Madde :
Madde 138 : YÜRÜRLÜK